Šárka Víšková
Na začátku července 2021 firma STRABAG, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení, provedla opravu povrchu komunikace ul. Lužické v části od zatáčky pod stadionem po křižovatku s ul. Na Obci. S novým asfaltovým povrchem firma provedla také vyčištění příkopů a dva nové vsakovací objekty, aby byla…
Konečná cena:

997.504 Kč

Šárka Víšková
Další letošní akcí na komunikacích byla oprava pěší komunikace od lávky Na Matysáku do ul. V Zahradách, část také směrem k parku. Tato akce byla financována ze zůstatků akcí předešlých s cílem odstranění nebezpečného úseku pro chodce i cyklisty, kteří hojně využívají tuto trasu ve večerních a ranních…
Konečná cena:

241.043 Kč

Jiří Mikulka
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Konečná cena:

255.014 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Konečná cena:

512.016 Kč

Jiří Pacovský
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Konečná cena:

528.428 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř přistoupilo k obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. V roce 2020 byly vyměněny zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod).
Konečná cena:

323.070 Kč

Jan Žíla
V roce 2019 město obměnilo dosluhující autobusové zastávky v ulici Národní u bývalé jaroměřské nemocnice a v ulici Rudé armády. Město rozmísťuje stejný design nových zastávek.
Konečná cena:

400.514 Kč

Jan Žíla
Po ukončení sezony v roce 2019 byla provedena servisní kontrola stroje na úpravu ledu – rolby. Předpokládaná hodnota opravy rolby WM 2070 Junior, vyrobené v roce 2004, činila 666 245,- Kč včetně DPH. Výše této investice byla vzhledem ke stáří rolby značná a tak vedení města rozhodlo o nákupu…
Konečná cena:

3.789.720 Kč

Jan Žíla
Během měsíce dubna a května proběhla v rámci přípravy na novou sezónu oprava bazénů v plaveckém areálu ASVAJ. Každým rokem po zimním období probíhají opravy bazénů, nicméně tento rok si oprava vyžádala vyšší finanční náklady. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude město nuceno zainvestovat do kompletní revitalizace…
Konečná cena:

215.651 Kč

Jan Žíla
V období od 5. 4. 2019 do 16. 5. 2019 proběhl na zimním stadionu nátěr ocelové konstrukce. Extrémně vlhké prostředí zimního stadionu se podepisuje na stavu nosné ocelové konstrukce. V rámci bezpečného provozu proběhla na přelomu roku 2018/2019 statická prohlídka, která konstatovala uspokojivý stav konstrukce, nicméně upozornila na nutnost…
Konečná cena:

299.959 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v tomto roce přistoupilo k výměně oken v kanceláři terénních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví v budově č.p. 67 Guldova ul., Jaroměř – Josefov. Předmětem stavebních prací bylo vybourání 3 stávající nefunkčních oken a zrušení 2 nepůvodních výkladců a následné umístění 5ks špaletových oken s izolačním dvojsklem. Nově umístěná…
Konečná cena:

362.758 Kč

Jiří Mikulka
V roce 2021 došlo k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V dlouhodobě bylo hřiště přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město po dohodě…
Konečná cena:

410.774 Kč

Jan Žíla
Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. Následně v roce 2021 proběhla na této významné dominantě v centru města oprava oken, které byly ve špatném technickém stavu. Budova městského divadla je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.
Konečná cena:

329.500 Kč

Jan Žíla
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Konečná cena:

0 Kč

Jan Žíla
Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na…
Konečná cena:

848.150 Kč

Jan Žíla
Zimní stadion slouží po mnoho let široké veřejnosti a sportovním klubům. V poslední době zimní stadion dostal vylepšení systému chlazení, které přineslo výrazně vyšší bezpečnost jak pro obsluhu a návštěvníky stadionu, tak i pro celé jeho okolí. Aktuálně se zimní stadion může chlubit novou elektro-rolbou a nátěrem konstrukcí. V…
Konečná cena:

1.460.305 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní objekt na náměstí Svobody, do kterého přes terasy zatéká. Důvodem je zejména již nefunkční izolace. Proto je potřeba tyto terasy opravit včetně hydroizolace a instalace nových krytin.
Konečná cena:

387.182 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní bytový dům č.p. 1 na Masarykově náměstí, který v roce 2020 prošel opravou komínů. Některé komíny byly již v neodpovídajícím stavebně-technickým stavu a vyžadovaly provedení oprav včetně převložkování. Veškeré opravy byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a v souladu s památkovou péčí, neboť…
Konečná cena:

500.000 Kč

Daniela Černá
Výstavba nové požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdárně proběhla v roce 2020. Stávající sjezd z komunikace Na Valech však neslouží jen profesionálním hasičům, ale i Jednotce dobrovolných hasičů Jaroměř. Město na žádost JSDH alokovalo v rozpočtu částku ve výši 250tis., po projektové přípravě  na vybudování 10…
Konečná cena:

346.423 Kč

Daniela Černá
Jedna z nejvíce využívaných zkratek v samotném centru města se po letech dočkala rekonstrukce. Stávající chodník z ul. Husova končící u rampy ke vstupu do budovy s ordinacemi lékařů, čp. 931, byl rekonstruován a zároveň došlo k prodloužení chodníku v místech vyšlapané pěšiny směrem k náb. 17 listopadu.
Konečná cena:

424.800 Kč

Daniela Černá
Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v…
Konečná cena:

620.004 Kč

Daniela Černá
V rámci revitalizace veřejných dětských hřišť bude letos k přistoupeno k výměně herních prvků na dětském hřišti u knihovny. Stávající herní prvky jsou již zastaralé a finanční náklady na jejich údržbu jsou vysoké. Nově instalované herní prvky budou určeny zejména dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.  Město v současné době přistoupilo…
Konečná cena:

758.065 Kč

Daniela Černá
Na podzim loňského roku došlo k umístění nových kovových herních prvků na dětském hřišti v ul. J. Šímy. Město o modernizaci dětského hřiště informovalo občany města ve Zpravodaji a na svém Facebooku. Článek byl občany kladně přijat a úřad obdržel několik žádostí občanů o doplnění dalších herních prvků. Občané žádali…
Konečná cena:

154.800 Kč

Jiří Pacovský
Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v…
Konečná cena:

156.090 Kč

Šárka Víšková
Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven…
Konečná cena:

1.528.823 Kč

Šárka Víšková
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil…
Konečná cena:

4.737.036 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení. V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle…
Konečná cena:

4.795.866 Kč

Šárka Víšková
Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím…
Konečná cena:

584.518 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu…
Konečná cena:

6.953.155 Kč

Jiří Pacovský
Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a…
Konečná cena:

728.432 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější. V roce 2018 prošli rekonstrukcí…
Konečná cena:

230.505 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné…
Konečná cena:

5.062.135 Kč

Jiří Mikulka
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Konečná cena:

68.526.376 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a…
Konečná cena:

882.269 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o opravu elektroinstalace a automatizovaných systémů řízení technologických prvků (ASŘTP) na vodárenském objektu úpravny vody Na Úpě.
Konečná cena:

1.692.790 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek…
Konečná cena:

504.761 Kč

Daniela Černá
V loňském roce došlo k doplnění herních prvků na dětském hřišti v místní části Semonice. K doplnění došlo v reakci na žádost Osadního výboru Semonice. Doplněny byly herní prvky v hodnotě 227 904 Kč. Díky aktivitě místních občanů, kteří si sami zajistili montáž herních prvků a novou dopadovou plochu, se podařilo…
Konečná cena:

227.904 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v roce 2019 úspěšně obdrželo dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky. U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto…
Konečná cena:

198.440 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 došlo ke kompletní výměně dožilého a již nefunkčního osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově. Tato výměna byla rozdělena do dvou etap. Výměna veřejného osvětlení na hlavní promenádě v hodnotě 687 000Kč, byla financována v plné výši z dotací ze státního rozpočtu…
Konečná cena:

1.410.289 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 proběhla také rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchově vč. výměny dožilého osvětlení. Město Jaroměř mělo stavební povolení již od konce roku 2016. K realizaci však mohlo přistoupit až v roce 2019 a to z důvodu prováděné výměny středotlakého plynovodného potrubí v rámci rekonstrukce železniční trati…
Konečná cena:

917.065 Kč

Daniela Černá
Na podzim roku 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště na sídlišti Zavadilka. Modernizaci prvků zajistil odbor majetku města ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře, které zajistily odstranění původních dožilých prvků vč. dopadových ploch. Původní nevyhovující písek byl nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic. Náklady…
Konečná cena:

768.022 Kč

Daniela Černá
V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu a památkové péče. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.
Konečná cena:

263.093 Kč

Jaroslava Valentová
Předmětem opravy mostu v II. etapě je nátěr stávajícího mostního objektu protikorozní ochrannou. Úpravy spočívají: v omytí části ocelové mostní konstrukce, v odstranění zbytků původních nátěrů, v tryskání křemičitým pískem, v nátěru nosné konstrukce mostního objektu novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí.
Konečná cena:

4.475.210 Kč

Jaroslava Valentová
Zastupitelstvo města schválilo seznam, resp. pořadí, v jakém se mají rekonstruovat prašné komunikace v majetku města. Město Jaroměř plánuje každý rok realizovat rekonstrukci alespoň jedné z prašných ulic. V roce 2016 proběhla rekonstrukce ul. Terronská, v roce 2017 ul. Na Valech, ul. Moravská a ul. Na Klouzkově. V…
Konečná cena:

6.580.631 Kč

Daniela Černá
Vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo k vniknutí vody do bytu v 1NP. Po další kontrole byla objevena vzlínající vlhkost v nosných konstrukcích v 1NP budovy, po konzultaci s projektantem a specializovanou firmou bylo zjištěno, že v budově není vodorovná hydroizolace nebo již…
Konečná cena:

2.175.780 Kč

Jiří Mikulka
Vlastní rekonstrukce spočívá v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně vybrání i zásypu železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku a vybavení dle historických…
Konečná cena:

18.160.632 Kč

Jiří Mikulka
ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018 až 2020 připravila kompletní převod z hladiny vysokého napětí 10 kV na hladinu 35 kV. S tím se pojí výměna kabeláže hlavních páteřních tras a úprava trafostanic. Město Jaroměř v rámci unifikace bude upravovat technologii, resp. trafostanice, které jsou v jeho vlastnictví,…
Konečná cena:

1.023.289 Kč