Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Slovenského národního povstání – severní část. Tato přibližně 90 metrů dlouhá ulice by se…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice by se měla dočkat zpevněného povrchu…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Jiří Mikulka
Město Jaroměř připravuje rekonstrukci sportovního hřiště vedle školní jídelny v ul. Na Matysáku. Počítá se s instalací tartanového (polyuretanového) povrchu a zřízením alespoň dvou multifunkčních sportovních hřišť. Ve všední dny dopoledne bude hřiště využíváno především ze strany žáků ZŠ Na Ostrově, v odpoledních hodinách a o víkendech či…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
V druhé polovině roku 2022 je plánováno se započetím výstavby nového parkoviště v ul. Husova na místě dnešních dvou dočasných staveb – stánků a jejich okolí. Vznikne tak parkoviště pro potřeby bytových domů v ulici nábřeží 17. listopadu, dále mateřské školy, což pomůže dopravě v ul. Knappova a…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Šárka Víšková
V letech 2022 až 2023 by mělo dojít k rekonstrukci ulice Na Žižkově, kde město potřebuje vyřešit odvodnění ulice včetně zabezpečení svahu u mostu a v rámci akce ČEZ Distribuce, a.s., která bude odstraňovat vrchní vedení, provést instalaci nového veřejného osvětlení. Mělo by tedy dojít k výměně povrchu…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2022 by mělo dojít k výstavbě úseku cyklostezky na západní straně ulice Průmyslová, a to od stávající mezinárodní cyklostezky Labská stezka v místě pod „železným mostem“ až po parkoviště před objektem rehabilitace. Tímto krokem dojde zejména k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří dnes musí…
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 by měla městská knihovna dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se plánuje oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce by měla být spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tato rampa bude důležitá pro budoucí turistický okruh v rámci akce Oživení pevnosti Josefov, který povede po hradbách z…
Předpokládaný rozpočet:

9.700.000 Kč

Jiří Pacovský
Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice plánuje obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky ve směru na Jaroměř a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na Jaroměř musí nejprve dojít k odstranění zastávky stávající, což zvýší náklady celé akce. Členové Osadního…
Předpokládaný rozpočet:

264.000 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř vlastní na území města několik dětských a sportovních hřišť. O správu a údržbu hřišť provádí Technické služby města Jaroměř, nicméně celkové rekonstrukce má ve své gesci město, resp. odbor majetku města. V minulých letech město provedlo rekonstrukci dětských hřišť u městské knihovny a Na Zavadilce. Od…
Předpokládaný rozpočet:

900.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce a.s. V současné chvíli máme veřejné osvětlení na betonových stožárech ČEZ, který připravuje uložení nn vedení do země. Protože Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného výkopu výstavbu nového…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
V říjnu 2020 bylo rozhodnuto o rekonstrukci ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou včetně této křižovatky. Bude provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zemina a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude odvodněn chodník, komunikace bude…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Šárka Víšková
Po konzultacích s odborem dopravy a silničního hospodářství a Policií ČR bylo vytipováno místo, kde je třeba zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes komunikaci I/33, a to v ulici Náchodské u autobusové zastávky u hřbitova. Byla zadána projektová dokumentace, v tuto chvíli čekáme na stavební povolení a předpokládáme zahájení…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Mikulka
Rekonstrukce vnitřních prostor, které využívá Městská policie, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací. V roce 2021 jsou dokončovány projektové přípravy a v…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2022 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je  nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 70% prostředků na vzduchotechniku a až 50% na zateplení budovy…
Předpokládaný rozpočet:

12.255.763 Kč

Jiří Mikulka
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. V areál je hojně navštěvován jak klienty Oblastní nemocnice Náchod a specializovaných lékařů, tak společností a spolků, kteří v areálu sídlí a poskytují své služby občanům. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízí ubytovací služby. Druhé nadzemní podlaží pak obsahuje bytové jednotky, které jsou dlouhodobě pronajímány. Nicméně celkový stavebnětechnický stav…
Předpokládaný rozpočet:

13.233.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o statické zajištění přístavby mateřské školy v ulici Tyršova v Jaroměři – Josefově.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč