Zelenomodré centrum Jaroměře

Zelenomodré centrum Jaroměře

Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Hradecko-pardubickou aglomerací ITI (Integrované Územní Investice). Předmětným územím je náměstí Československé armády v Jaroměři a jeho přilehlé okolí, kde by mělo dojít k cílenému využívání srážkových vod a k ochlazování prostoru tohoto veřejného prostranství včetně rekonstrukce a zkvalitnění celého veřejného prostoru. Aktuálně je studie proveditelnosti již zpracována a dle aktuálních podmínek Evropské komise a IROPu došlo k zadání územní studie pro splnění dotačních požadavků. Výsledky studie budou prezentovány široké veřejnosti, která bude mít možnost se k nim vyjádřit. Časový předpoklad pro projektovou přípravu je rok 2022 a realizace pak v roce 2023 a 2024.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 164.000.000 Kč
Schválený rozpočet 8.200.000 Kč

Galerie obrázků akce