Jiří Mikulka
Město Jaroměř již dlouhodobě řeší problematiku zaplavování sklepů některých staveb v lokalitě ulice Bavlnářská při přívalových deštích z důvodu stékání velkého množství srážkových vod včetně vracení a vytlačování splaškových vod do soukromých objektů. Z těchto důvodu v roce 2022 dochází k finálnímu řešení tohoto problému. Věříme, že během…
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 probíhá výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Dochází tedy k výměně…
Předpokládaný rozpočet:

880.791 Kč

Jiří Pacovský
Na přelomu května a června roku 2022 došlo k rekonstrukci autobusové zastávky na náměstí Dukelských hrdinů nedaleko ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové. Tato zastávka je využívána zejména dětmi, které cestují právě do zmíněných základních škol. Součastí rekonstrukce byla plocha zastávky, lavička a umístění přístřešku. Zároveň v…
Předpokládaný rozpočet:

1.200.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se realizuje oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o důležitou rampu pro zajištění údržby, která je v havarijním stavu a její oprava je nutná.  
Předpokládaný rozpočet:

6.076.000 Kč

Petr Filipec
Jedná se o doplnění stávajcích ulic o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Realizací dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých ulic, takže i v horkých letních dnech bude pobyt v ulicích příjemnější. Po zapojení výsadeb se zde vytvoří nové úkryty a zdroje obživy v korunách stromů pro drobné…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára. Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té…
Předpokládaný rozpočet:

34.000.000 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k postupné výměně či rušení těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti postupně dochází k odstraňování sloupů ze strany ČEZ Distribuce a…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč