Jan Žíla
Lehkoatletický stadion slouží sportovním klubům i amatérským sportovcům více jak 10 let. S tím se pojí také to, že i přes pravidelnou údržbu a lokální opravy povrchu atletické dráhy, nastal čas pro kompletní výměnu povrchu tak, aby dále splňoval požadavky technické i bezpečnostní. Proto město Jaroměř připravuje kompletní…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a…
Předpokládaný rozpočet:

650.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků a zadní…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Slovenského národního povstání – severní část. Tato přibližně 90 metrů dlouhá ulice by se…
Předpokládaný rozpočet:

3.826.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice by se měla dočkat zpevněného povrchu…
Předpokládaný rozpočet:

4.375.000 Kč

Šárka Víšková
Nejdříve ve třetím čtvrtletí roku 2022 či v roce 2023 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město nutně potřebuje vyřešit odvodnění ulice včetně zabezpečení svahu u mostu a v rámci plánované akce ČEZ Distribuce, a.s., která bude odstraňovat vrchní vedení, provést instalaci nového veřejného…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2022 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s…
Předpokládaný rozpočet:

5.290.000 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Šárka Víšková
V letních měsících roku 2022 má proběhnout rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Měla být provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude…
Předpokládaný rozpočet:

15.650.000 Kč

Šárka Víšková
Po konzultacích s odborem dopravy a silničního hospodářství a Policií ČR bylo vytipováno místo, kde je třeba zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes komunikaci I. třídy I/33 (E67), a to v ulici Náchodské u autobusové zastávky u hřbitova. Dochází zde ke středu nejen chodců s vozidly v rámci vytížené…
Předpokládaný rozpočet:

1.968.000 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Mikulka
Rekonstrukce vnitřních prostor, které využívá Městská policie, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací. Současné rozvody jsou již za hranou životnosti a pro…
Předpokládaný rozpočet:

6.215.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2022 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí…
Předpokládaný rozpočet:

2.490.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 70% prostředků na vzduchotechniku. Všechny potřebné podmínky město doložilo a…
Předpokládaný rozpočet:

7.200.000 Kč

Jiří Mikulka
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. V areál je hojně navštěvován jak klienty Oblastní nemocnice Náchod a specializovaných lékařů, tak společností a spolků, kteří v areálu sídlí a poskytují své služby občanům. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízí ubytovací služby. Druhé nadzemní podlaží pak obsahuje bytové jednotky, které jsou dlouhodobě pronajímány. Nicméně celkový stavebnětechnický stav…
Předpokládaný rozpočet:

13.233.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč