Jiří Mikulka
Město Jaroměř připravuje rekonstrukci sportovního hřiště vedle školní jídelny v ul. Na Matysáku. Počítá se s instalací tartanového (polyuretanového) povrchu a zřízením alespoň dvou multifunkčních sportovních hřišť. Ve všední dny dopoledne bude hřiště využíváno především ze strany žáků ZŠ Na Ostrově, v odpoledních hodinách a o víkendech či…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
V druhé polovině roku 2022 je plánováno se započetím výstavby nového parkoviště v ul. Husova na místě dnešních dvou dočasných staveb – stánků a jejich okolí. Vznikne tak parkoviště pro potřeby bytových domů v ulici nábřeží 17. listopadu, dále mateřské školy, což pomůže dopravě v ul. Knappova a…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2023/24 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město potřebuje vyřešit odvodnění ulice včetně zabezpečení svahu u mostu a v rámci plánované akce ČEZ Distribuce, a.s., která bude odstraňovat vrchní vedení, provést instalaci nového veřejného osvětlení. Mělo by tedy dojít k výměně povrchu…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2023 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s…
Předpokládaný rozpočet:

5.290.000 Kč

Daniela Černá
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů. Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci…
Předpokládaný rozpočet:

1.849.354 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce, a.s. V současnosti má město Jaroměř veřejné osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která připravuje uložení vedení NN do země. Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
Po konzultacích s odborem dopravy a silničního hospodářství a Policií ČR bylo vytipováno místo, kde je třeba zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes komunikaci I. třídy I/33 (E67), a to v ulici Náchodské u autobusové zastávky u hřbitova. Dochází zde ke středu nejen chodců s vozidly v rámci vytížené…
Předpokládaný rozpočet:

1.968.000 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, z památkového pohledu nevratně poškozena. Staticky je…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Mikulka
Vnitřní prostory, které využívá Městská policie Jaroměř, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově, jsou dispozičně pro její provoz nevhodné. Z tohoto důvodu město Jaroměř v roce 2023/24 provede rekonstrukci vhodných městských nebytových prostor v objektu č.p. 240 (bastion III.). Konkrétně se jedná o stavební úpravy…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 70% prostředků na vzduchotechniku. Všechny potřebné podmínky město doložilo a…
Předpokládaný rozpočet:

7.200.000 Kč

Jiří Mikulka
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. V areál je hojně navštěvován jak klienty Oblastní nemocnice Náchod a specializovaných lékařů, tak společností a spolků, kteří v areálu sídlí a poskytují své služby občanům. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč