Jiří Mikulka | 19.10.2020
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková | 16.10.2020
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Předpokládaný rozpočet:

965.000 Kč

Daniela Černá | 08.06.2020
Městské muzeum se nachází v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Městské muzeum se v této budově nachází již od roku 1947. Kocem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od…
Předpokládaný rozpočet:

21.175.000 Kč

Šárka Víšková | 14.07.2020
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je vydáno stavební povolení. Příjezd na parkoviště bude možný…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti paní ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z hlediska…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jan Žíla | 01.06.2020
Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že se jedná o slunnou jižní část náměstí a změně klimatu, dosahovali v minulém roce vnitřní…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. V roce 2020 je plánována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace bude rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny budou vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi bude upraven zelený pás na takovou šíři, která umožní výsadbu stromů, odvádění dešťových vod…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení je neúplné, ve většině ulic úplně chybí, případně je nečitelné, poškozené, vyskytuje se několik podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění tabulek s názvy…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jiří Pacovský | 12.06.2019
Letos probíhají opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy je uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Byty budou následně nabídnuty veřejnosti k pronájmu. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Pacovský | 07.08.2018
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Předpokládaný rozpočet:

71.046.210 Kč

1 2