Jan Žíla
Budova čp 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována ministerstvem kultury z programu Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací pro rok 2021.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jan Žíla
Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti…
Předpokládaný rozpočet:

7.000.000 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města. V rámci akci bude provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace budou odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková
Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek. Město Jaroměř při této stavbě provádí rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení.…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Petr Filipec
Jedná se o doplnění stávajcích ulic o stromořadí, plošné výsadby keřů a trvalek. Realizací dojde ke zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých ulic, takže i v horkých letních dnech bude pobyt v ulicích příjemnější. Po zapojení výsadeb se zde vytvoří nové úkryty a zdroje obživy v korunách stromů pro drobné…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2021 město opravuje pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení značného vzlínání vlhkosti.
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který by měl sloužit jako posilující zdroj pitné vody.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Šárka Víšková
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti a zároveň. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojilo v roce 2021 k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu pokládá nové kabelové vedení, dochází k výměně stožárů a svítidel veřejného…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jiří Pacovský
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Městské muzeum se v této budově nachází již od roku 1947. Kocem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od…
Předpokládaný rozpočet:

21.175.000 Kč

Šárka Víšková
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je stavba parkoviště již provedena. Příjezd na parkoviště je…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 dochází k výměně obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou v domě s pečovatelskou službou nezbytným pomocníkem, proto je cílem…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Šárka Víšková
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Předpokládaný rozpočet:

1.491.140 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k plánované výměně těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace na jeho výměnu, kdy na základě světelného výpočtu…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu je revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

130.475.276 Kč

Jiří Mikulka
V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné a původem továrnické vily se vinulo oplocení s podezdívkou, a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jednalo se o oplocení části pozemků, které dlouhodobě nikdo nevyužíval. Oplocení bylo z velké části ve…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč