Cyklostezka v ul. Průmyslová

Cyklostezka v ul. Průmyslová

Během letních měsíců v roce 2022 by mělo dojít k výstavbě úseku cyklostezky na západní straně ulice Průmyslová, a to od stávající mezinárodní cyklostezky Labská stezka v místě pod „železným mostem“ až po parkoviště před objektem rehabilitace. Tímto krokem dojde zejména k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří dnes musí použít poměrně úzký úsek ulice, kde může docházet ke střetu s motorovými vozidly.

Projektová dokumentace na akci „Stezka v ul. Průmyslové, Jaroměř“ byla vyhotovena, následně bylo získáno stavební povolení, město komunikovalo s akční skupinou Mezi Úpou a Metují ohledně možnosti podání žádosti o dotaci z evropských fondů. Vzhledem k tomu, že akce byla zařazena v plánu investic k realizaci v r. 2022 a dotační výzva nebyla vyhlášena, byla podána žádost o poskytnutí příspěvku (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Svá stanoviska k potřebnosti výstavby cyklostezky z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů vydala Městská policie Jaroměř, Základní škola Josefov, také odbor dopravy a silničního hospodářství náš záměr významně podpořil. Všechna tato vyjádření byla přílohou žádosti o poskytnutí příspěvku, kterou město podalo na Státní fond dopravní infrastruktury. Žádost byla na konci června 2022 schválena a město tak získalo na tuto stavbu příspěvek ve výši 3.484.802,- Kč.

V červenci bylo předáno staveniště, zemní práce byly zahájeny 11. 7. 2022, termín předání hotového díla je 31. 8. 2022.

Město má záměr podat žádost o souhlas s předčasným užíváním stavby, aby stezka mohla být užívána co nejdříve, kolaudace proběhne následně.

Společně s technickými službami města budou provedeny ještě úpravy okolí této nové cyklostezky, včetně výsadby ovocných stromů, umístění laviček a je uvažováno i o veřejném posezení s grilem. Poslední, co tomuto prostoru bude chybět, je veřejné osvětlení. Bohužel není možné využít stávající osvětlení z komunikace, na stožáry nelze připevnit další výložník se svítidlem, protože by došlo k narušení statiky stožárů. Proto je třeba vybudovat osvětlení nové. Přípravy proběhnou v rámci stavby stezky, realizaci a zprovoznění lze předpokládat v příštím roce.

Věříme, že tak vznikne bezpečná cesta jak pro chodce, tak pro cyklisty a zároveň příjemný odpočinkový prostor pro občany Jaroměře i pro její návštěvníky.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 4.520.000 Kč
Schválený rozpočet 4.623.770 Kč
Vlastní zdroje 4.623.770 Kč
Cizí zdroje 3.484.802 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 01. 07. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 31. 08. 2022

Galerie obrázků akce