Jan Žíla
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř byla založena již během válečných let v září roku 1940 coby Hudební škola v Jaroměři. Od té doby vychovala mnoho generací hudebně, výtvarně a literárně – dramaticky zaměřených dětí. V roce 2024 budova, v které škola sídlí, potřebuje nové elektronické zabezpečení.
Konečná cena:

134.880 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje dům s byty zvláštního určení, kde se poskytuje pečovatelská služba, v ul. J. Šímy č.p. 780 (Pečovatelská služba Jaroměř). Jedná se o panelový dům, který sice z venku prošel rekonstrukcí včetně zateplení, nicméně vlastní byty mají většinou ještě původní umakartové jádro s vanou, což je…
Konečná cena:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř naplánovalo výměnu starých topných těles v nájemních městských bytech. Jedná se o kotle a kamna, která jsou již za hrnou životnosti a mají vysoké nároky na provoz, zejména velkou spotřebu a jsou poruchová. Výměnu provedla firma Petr Pavel, IČO: 69142629.
Konečná cena:

1.916.950 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 došlo k opravě veřejné komunikace v úseku od severního konce ul. Legionářská k Záchranné stanici. Díky této opravě budou mít návštěvníci záchranné stanice i občané směřující na procházku do přírody lepší průchod tímto úsekem.
Konečná cena:

216.330 Kč

Eva Libichová
Na Bastionu I, jednom z turistických cílů, kde je prohlídka podzemních chodeb, proběhla výroba a instalace mříže a mřížových vrat, která oddělila nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace proběhla v souladu s podmínkami památkové péče. Akci provedla firma Roman Svoboda.
Konečná cena:

296.956 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 se opravila východní části chodníku severně od nové kruhové křižovatky, která navazovala na opravený chodník v rámci akce výstavby křižovatky. Opravu realizovala společnost STAVIBET s.r.o.
Konečná cena:

185.476 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 proběhla první etapa výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na území města. Tím došlo k výrazné úspoře energií, u kterých ceny v posledních letech raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat kolem 2000 K.…
Konečná cena:

6.409.975 Kč

Jan Žíla
Budova č.p. 18 se nachází na samotném vstupu do historického centra města, a to po levé straně za opraveným Tyršovým mostem. Jedná se o kulturní památku, jednopatrový dům Podzidního mlýna, přestavěný v 1. pol. 19. století a upravený v r. 1908 pro potřeby pošty se secesní fasádou. Objekt…
Konečná cena:

598.950 Kč

Jiří Mikulka
V areálu bývalé nemocnice jsou stále poskytovány občanům zdravotnické služby. V hlavní budově č.p. 84, která slouží veřejnosti již řadu desetiletí a kde se mnoho občanů města také narodilo, bylo potřeba řešit výměnu rozvodů vody. Právě v roce 2023 k této výměně došlo. Projektovou dokumentaci připravila a následně…
Konečná cena:

769.467 Kč

Jan Žíla
V rámci bytového fondu v roce 2023 došlo k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Zlepšila se tak nejen efektivita ohřevu vody a komfort nájemníků, ale také finanční úspora na spotřebovaných energií.
Konečná cena:

0 Kč

Jiří Mikulka
Zařízení školního stravování poskytuje stravu pro ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové, Gymnázium, Střední škola řemeslná Jaroměř a ZŠ v Josefově. Stovky strávníků denně dochází přímo hlavní budovy jídelny Na Karlově, včetně učitelů, kde se stravují. Mimo tyto pravidelné strávníky se poskytují služby také pro cizí strávníky, a…
Konečná cena:

395.689 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Konečná cena:

944.518 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v roce 2023 mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu…
Konečná cena:

4.920.611 Kč

Eva Libichová
V letošním roce byly provedeny udržovací prace na kulturní památce – budově ZŠ Na Ostrově. Co se týče samotné monumentální novorenesanční školní budovy, tam byla postavena v letech 1884 – 1885, a to podle projektu Arnošta Jenšovského, jakožto chlapecká škola. Jedná se o významnou dominantu v centru města.…
Konečná cena:

463.989 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v roce 2023 mimo jiné řešena oprava komínů a pokladny na č.p. 242 v ul. Okružní. Jedná se o památkově chráněný objekt bývalých dvojitých kasáren. Aktuálně budova slouží pro spolkovou činnost Umělecké kolonie a je to…
Konečná cena:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř realizovalo opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník byl již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů. Díky tomu došlo k výraznému zlepšení stavu, zejména pro osoby…
Konečná cena:

1.502.553 Kč

Jan Žíla
U okružní křižovatky ulice Hradecká a ulice Žižkova docházelu po dešti na chodníku ke tvoření velké kaluže, která byla přes celou šíři chodníku a znemožňovala chodcům průchod. Chodník měl historicky špatný sklon a odtok nebyl vůbec řešen. V roce 2023 došlo k opravě a odstranění tohoto neduhu. Opravu…
Konečná cena:

343.472 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2022 proběhla rekonstrukce / výměna herních prvků na dětském hřišti v ul. Partyzánská a následně rekonstrukce sportovních prvků. Původní asfaltový povrch dostal povrch měkčený tartanem, což malý sportovci i jejich rodiče určitě ocení. Zároveň dojde ke snížení hluku odrazů míčů, což je přínosem pro okolní zástavbu.
Konečná cena:

1.397.566 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř provozuje dům s pečovatelskou službou v ul. J. Šímy č.p. 780 (Pečovatelská služba Jaroměř). Před tímto domem se nachází chodník s posezením a stromovým – vycházkový ovál, jenž využívají zejména klienti domu s pečovatelskou službou a který byl již ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu…
Konečná cena:

397.376 Kč

Šárka Víšková
Na konci roku 2022 proběhla oprava povrchu v ul. Na Matysáku, a to v úseku od lávky přes Labe po křižovatku s ul. Za Jídelnou a Patrného. Jedná se o úsek, který je před školní jídelnou (Zařízení školního stravování Jaroměř). Asfaltový povrch měl již značné trhliny a výtluky,…
Konečná cena:

548.980 Kč

Šárka Víšková
V roce 2023 proběhla rekonstrukce východní části ul. Kapitána Nálepky, která byla zařazena na tzv. seznam prašných komunikací určených k rekonstrukci. Akce proběhla v rámci oprav komunikací na sídlišti Zavadilka. Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo seznam prašných komunikací, u kterých město má od roku 2016 postupně provádět…
Konečná cena:

1.279.758 Kč

Šárka Víšková
Město z uvolněných prostředků na konci roku 2022 zadalo opravu části chodníku v ulici Jiráskova. Jedná se o severní úsek mezi ulici Alšova až Mánesova cca 100m dlouhý. Původní chodník z betonové dlažby (30×30) byl nahrazen zámkovou dlažbou, která je daleko stabilnější. Navázalo se tak na již předělaný…
Konečná cena:

838.278 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum v Jaroměři, budova č. 295 spolu se sousední budovou, prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu pod názvem „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, který bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu…
Konečná cena:

473.708 Kč

Jan Žíla
Lehkoatletický stadion slouží sportovním klubům i amatérským sportovcům již více jak 10 let. S tím se pojí také to, že i přes pravidelnou údržbu a lokální opravy povrchu atletické dráhy, nastal čas pro kompletní výměnu povrchu tak, aby dále splňoval požadavky technické i bezpečnostní. Proto město Jaroměř v…
Konečná cena:

2.769.085 Kč

Jiří Mikulka
Mateřská škola v lokalitě Zavadilky slouží k předškolní výchově dětí již po generace. Vzhledem ke staří sítí bylo v roce 2022 nutno kompletně vyměnit rozvody vody, které byly již ve špatném technickém stavu a začalo docházet k únikům. Výměna proběhla v letních měsících, kdy je zařízení mateřské školy…
Konečná cena:

2.768.791 Kč

Jiří Mikulka
Město Jaroměř již dlouhodobě řeší problematiku zaplavování sklepů některých staveb v lokalitě ulice Bavlnářská při přívalových deštích z důvodu stékání velkého množství srážkových vod včetně vracení a vytlačování splaškových vod do soukromých objektů. Z těchto důvodů v roce 2022 došlo k finálnímu řešení tohoto problému odvodněním lokality včetně…
Konečná cena:

6.987.274 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 proběhla výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Došlo tedy k velmi…
Konečná cena:

799.720 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a…
Konečná cena:

479.692 Kč

Jiří Pacovský
Na přelomu května a června roku 2022 došlo k rekonstrukci autobusové zastávky na náměstí Dukelských hrdinů nedaleko ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové. Tato zastávka je využívána zejména dětmi, které cestují právě do zmíněných základních škol. Součastí rekonstrukce byla plocha zastávky, lavička a umístění přístřešku. Zároveň v…
Konečná cena:

1.219.719 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku budovu školní jídelny Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde mohlo získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky bylo provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků…
Konečná cena:

4.187.296 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 tak došlo k rekonstrukci komunikace v ulici Slovenského národního povstání – severní část. Tato přibližně 90 metrů dlouhá…
Konečná cena:

3.765.620 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje vybrané prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2023 došlo k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice se dočkala zpevněného…
Konečná cena:

3.342.021 Kč

Šárka Víšková
Během letních měsíců v roce 2022 proběhla výstavba úseku cyklostezky na západní straně ulice Průmyslová, a to od stávající mezinárodní cyklostezky Labská stezka v místě pod „železným mostem“ až po parkoviště před objektem rehabilitace. Tímto krokem došlo zejména k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří byli roky…
Konečná cena:

4.390.614 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se realizovala oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jednalo se o nezbytnou opravu rampy pro zajištění údržby, která byla v havarijním stavu a její oprava byla nutná.  
Konečná cena:

6.588.958 Kč

Jiří Pacovský
V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka. Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky v části města Semonice ve směru do centra a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na…
Konečná cena:

323.952 Kč

Eva Libichová
Budova čp. 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.
Konečná cena:

400.000 Kč

Jiří Mikulka
ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018 až 2020 připravila kompletní převod z hladiny vysokého napětí 10 kV na hladinu 35 kV. S tím se pojí výměna kabeláže hlavních páteřních tras a úprava trafostanic. Město Jaroměř v rámci unifikace bude upravovat technologii, resp. trafostanice, které jsou v jeho vlastnictví,…
Konečná cena:

1.023.291 Kč

Eva Libichová
Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti…
Konečná cena:

7.533.072 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř vlastní na území města několik dětských a sportovních hřišť. Správu a údržbu hřišť provádí Technické služby města Jaroměř, nicméně celkovou rekonstrukci má ve své gesci město, resp. odbor majetku města. V minulých letech město provedlo rekonstrukci dětských hřišť u městské knihovny a Na Zavadilce. Během druhého…
Konečná cena:

1.331.756 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města. V rámci akce byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace byly odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové…
Konečná cena:

0 Kč

Šárka Víšková
Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek. Město Jaroměř při této stavbě provádělo rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení. Zhotovitelem,…
Konečná cena:

3.075.725 Kč

Šárka Víšková
Na začátku července 2021 firma STRABAG, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení, provedla opravu povrchu komunikace ul. Lužické v části od zatáčky pod stadionem po křižovatku s ul. Na Obci. S novým asfaltovým povrchem firma provedla také vyčištění příkopů a dva nové vsakovací objekty, aby byla…
Konečná cena:

997.504 Kč

Jan Žíla
V letních měsících roku 2023 proběhla rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Provedena byla nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu byl odvodněn chodník,…
Konečná cena:

18.496.888 Kč

Šárka Víšková
Další letošní akcí na komunikacích byla oprava pěší komunikace od lávky Na Matysáku do ul. V Zahradách, část také směrem k parku. Tato akce byla financována ze zůstatků akcí předešlých s cílem odstranění nebezpečného úseku pro chodce i cyklisty, kteří hojně využívají tuto trasu ve večerních a ranních…
Konečná cena:

241.043 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2021 město opravuje pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení značného vzlínání vlhkosti.
Konečná cena:

7.147.388 Kč

Jiří Mikulka
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Konečná cena:

255.014 Kč

Jiří Mikulka
Město ve spolupráci se společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř projednalo a rozhodlo o zřízení nového vrtu. Následně město zadalo veřejnou zakázku na projekt a poté realizaci samotného vrtu. Jednalo se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který má sloužit jako…
Konečná cena:

1.207.346 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Konečná cena:

512.016 Kč

Šárka Víšková
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojilo k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu položilo nové kabelové vedení, dále došlo k výměně stožárů a svítidel veřejného osvětlení, dle světelného výpočtu…
Konečná cena:

1.923.292 Kč

Jiří Pacovský
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Konečná cena:

1.193.145 Kč

Jiří Pacovský
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Konečná cena:

528.428 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř přistoupilo k obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. V roce 2020 byly vyměněny zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod). Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Konečná cena:

323.070 Kč

Jan Žíla
V roce 2019 město obměnilo dosluhující autobusové zastávky v ulici Národní u bývalé jaroměřské nemocnice a v ulici Rudé armády. Město rozmísťuje stejný design nových zastávek. Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Konečná cena:

400.514 Kč

Jan Žíla
Po ukončení sezony v roce 2019 byla provedena servisní kontrola stroje na úpravu ledu – rolby. Předpokládaná hodnota opravy rolby WM 2070 Junior, vyrobené v roce 2004, činila 666 245,- Kč včetně DPH. Výše této investice byla vzhledem ke stáří rolby značná a tak vedení města rozhodlo o nákupu…
Konečná cena:

3.789.720 Kč

Jan Žíla
Během měsíce dubna a května proběhla v rámci přípravy na novou sezónu oprava bazénů v plaveckém areálu ASVAJ. Každým rokem po zimním období probíhají opravy bazénů, nicméně tento rok si oprava vyžádala vyšší finanční náklady. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude město nuceno zainvestovat do kompletní revitalizace…
Konečná cena:

215.651 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára. Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té…
Konečná cena:

0 Kč

Šárka Víšková
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je stavba parkoviště již provedena. Příjezd na parkoviště je…
Konečná cena:

6.156.719 Kč

Jan Žíla
V období od 5. 4. 2019 do 16. 5. 2019 proběhl na zimním stadionu nátěr ocelové konstrukce. Extrémně vlhké prostředí zimního stadionu se podepisuje na stavu nosné ocelové konstrukce. V rámci bezpečného provozu proběhla na přelomu roku 2018/2019 statická prohlídka, která konstatovala uspokojivý stav konstrukce, nicméně upozornila na nutnost…
Konečná cena:

299.959 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v tomto roce přistoupilo k výměně oken v kanceláři terénních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví v budově č.p. 67 Guldova ul., Jaroměř – Josefov. Předmětem stavebních prací bylo vybourání 3 stávající nefunkčních oken a zrušení 2 nepůvodních výkladců a následné umístění 5ks špaletových oken s izolačním dvojsklem. Nově umístěná…
Konečná cena:

362.758 Kč

Jiří Mikulka
V roce 2021 došlo k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V dlouhodobě bylo hřiště přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město po dohodě…
Konečná cena:

410.774 Kč

Jan Žíla
Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. Následně v roce 2021 proběhla na této významné dominantě v centru města oprava oken, které byly ve špatném technickém stavu. Budova městského divadla je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.
Konečná cena:

329.500 Kč

Jan Žíla
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Konečná cena:

0 Kč

Jan Žíla
Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na…
Konečná cena:

848.150 Kč

Jan Žíla
Zimní stadion slouží po mnoho let široké veřejnosti a sportovním klubům. V poslední době zimní stadion dostal vylepšení systému chlazení, které přineslo výrazně vyšší bezpečnost jak pro obsluhu a návštěvníky stadionu, tak i pro celé jeho okolí. Aktuálně se zimní stadion může chlubit novou elektro-rolbou a nátěrem konstrukcí. V…
Konečná cena:

1.460.305 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní objekt na náměstí Svobody, do kterého přes terasy zatéká. Důvodem je zejména již nefunkční izolace. Proto je potřeba tyto terasy opravit včetně hydroizolace a instalace nových krytin.
Konečná cena:

387.182 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní bytový dům č.p. 1 na Masarykově náměstí, který v roce 2020 prošel opravou komínů. Některé komíny byly již v neodpovídajícím stavebně-technickým stavu a vyžadovaly provedení oprav včetně převložkování. Veškeré opravy byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a v souladu s památkovou péčí, neboť…
Konečná cena:

500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř v roce 2021 provedlo instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako online verze, nicméně poskytne městu i nájemníkům lepší a přesnější…
Konečná cena:

0 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou…
Konečná cena:

0 Kč

Daniela Černá
Výstavba nové požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdárně proběhla v roce 2020. Stávající sjezd z komunikace Na Valech však neslouží jen profesionálním hasičům, ale i Jednotce dobrovolných hasičů Jaroměř. Město na žádost JSDH alokovalo v rozpočtu částku ve výši 250tis., po projektové přípravě  na vybudování 10…
Konečná cena:

346.423 Kč

Daniela Černá
Jedna z nejvíce využívaných zkratek v samotném centru města se po letech dočkala rekonstrukce. Stávající chodník z ul. Husova končící u rampy ke vstupu do budovy s ordinacemi lékařů, čp. 931, byl rekonstruován a zároveň došlo k prodloužení chodníku v místech vyšlapané pěšiny směrem k náb. 17 listopadu.
Konečná cena:

424.800 Kč

Daniela Černá
Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v…
Konečná cena:

620.004 Kč

Daniela Černá
V rámci revitalizace veřejných dětských hřišť bude letos k přistoupeno k výměně herních prvků na dětském hřišti u knihovny. Stávající herní prvky jsou již zastaralé a finanční náklady na jejich údržbu jsou vysoké. Nově instalované herní prvky budou určeny zejména dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.  Město v současné době přistoupilo…
Konečná cena:

758.065 Kč

Daniela Černá
Na podzim loňského roku došlo k umístění nových kovových herních prvků na dětském hřišti v ul. J. Šímy. Město o modernizaci dětského hřiště informovalo občany města ve Zpravodaji a na svém Facebooku. Článek byl občany kladně přijat a úřad obdržel několik žádostí občanů o doplnění dalších herních prvků. Občané žádali…
Konečná cena:

154.800 Kč

Jiří Pacovský
Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v…
Konečná cena:

156.090 Kč

Šárka Víšková
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak došlo k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Konečná cena:

2.955.876 Kč

Šárka Víšková
Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven…
Konečná cena:

1.528.823 Kč

Šárka Víšková
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil…
Konečná cena:

4.737.036 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení. V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle…
Konečná cena:

4.795.866 Kč

Šárka Víšková
Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím…
Konečná cena:

584.518 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu…
Konečná cena:

6.953.155 Kč

Jiří Pacovský
Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a…
Konečná cena:

728.432 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější. V roce 2018 prošli rekonstrukcí…
Konečná cena:

230.505 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné…
Konečná cena:

5.062.135 Kč

Jiří Mikulka
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Konečná cena:

68.526.376 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a…
Konečná cena:

882.269 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu byla revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Konečná cena:

151.606.022 Kč

Jiří Mikulka
V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné a původem továrnické vily se vinulo oplocení s podezdívkou, a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jednalo se o oplocení části pozemků, které dlouhodobě nikdo nevyužíval. Oplocení bylo z velké části ve…
Konečná cena:

2.645.200 Kč

Jiří Mikulka
Na základě závěru statického posouzení přístavby mateřské školy v ulici Tyršova, došlo k sesednutí přístavby a bylo nutno provést sanaci vzniklých trhlin. Dle statického posouzení již k dalšímu pohybu nedocházelo a proto byla zadána projektová dokumentace na potřebnou sanaci. Akce proběhla v letních měsících roku 2022, tedy během…
Konečná cena:

585.209 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o opravu elektroinstalace a automatizovaných systémů řízení technologických prvků (ASŘTP) na vodárenském objektu úpravny vody Na Úpě.
Konečná cena:

1.692.790 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek…
Konečná cena:

504.761 Kč

Daniela Černá
V loňském roce došlo k doplnění herních prvků na dětském hřišti v místní části Semonice. K doplnění došlo v reakci na žádost Osadního výboru Semonice. Doplněny byly herní prvky v hodnotě 227 904 Kč. Díky aktivitě místních občanů, kteří si sami zajistili montáž herních prvků a novou dopadovou plochu, se podařilo…
Konečná cena:

227.904 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v roce 2019 úspěšně obdrželo dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky. U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto…
Konečná cena:

198.440 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 došlo ke kompletní výměně dožilého a již nefunkčního osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově. Tato výměna byla rozdělena do dvou etap. Výměna veřejného osvětlení na hlavní promenádě v hodnotě 687 000Kč, byla financována v plné výši z dotací ze státního rozpočtu…
Konečná cena:

1.410.289 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 proběhla také rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchově vč. výměny dožilého osvětlení. Město Jaroměř mělo stavební povolení již od konce roku 2016. K realizaci však mohlo přistoupit až v roce 2019 a to z důvodu prováděné výměny středotlakého plynovodného potrubí v rámci rekonstrukce železniční trati…
Konečná cena:

917.065 Kč

Daniela Černá
Na podzim roku 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště na sídlišti Zavadilka. Modernizaci prvků zajistil odbor majetku města ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře, které zajistily odstranění původních dožilých prvků vč. dopadových ploch. Původní nevyhovující písek byl nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic. Náklady…
Konečná cena:

768.022 Kč

Daniela Černá
V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu a památkové péče. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.
Konečná cena:

263.093 Kč

Jaroslava Valentová
Předmětem opravy mostu v II. etapě je nátěr stávajícího mostního objektu protikorozní ochrannou. Úpravy spočívají: v omytí části ocelové mostní konstrukce, v odstranění zbytků původních nátěrů, v tryskání křemičitým pískem, v nátěru nosné konstrukce mostního objektu novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí.
Konečná cena:

4.475.210 Kč

Jaroslava Valentová
Zastupitelstvo města schválilo seznam, resp. pořadí, v jakém se mají rekonstruovat prašné komunikace v majetku města. Město Jaroměř plánuje každý rok realizovat rekonstrukci alespoň jedné z prašných ulic. V roce 2016 proběhla rekonstrukce ul. Terronská, v roce 2017 ul. Na Valech, ul. Moravská a ul. Na Klouzkově. V…
Konečná cena:

6.580.631 Kč

Daniela Černá
Vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo k vniknutí vody do bytu v 1NP. Po další kontrole byla objevena vzlínající vlhkost v nosných konstrukcích v 1NP budovy, po konzultaci s projektantem a specializovanou firmou bylo zjištěno, že v budově není vodorovná hydroizolace nebo již…
Konečná cena:

2.175.780 Kč

Jiří Mikulka
Vlastní rekonstrukce spočívá v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně vybrání i zásypu železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku a vybavení dle historických…
Konečná cena:

18.160.632 Kč

Daniela Černá
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů. Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci…
Konečná cena:

1.849.354 Kč