Odstranění vlhkosti v budově č. p. 90, ul. Národní, Jaroměř

Odstranění vlhkosti v budově č. p. 90, ul. Národní, Jaroměř

Vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo k vniknutí vody do bytu v 1NP. Po další kontrole byla objevena vzlínající vlhkost v nosných konstrukcích v 1NP budovy, po konzultaci s projektantem a specializovanou firmou bylo zjištěno, že v budově není vodorovná hydroizolace nebo již stávající hydroizolace neplní svou funkci. Z tohoto důvodu se přistoupilo k variantě, kdy bude v konstrukci vytvořena nová vodorovná hydroizolace za pomoci nízkotlaké injektáže. K tomu aby mohlo dojít k řádnému umístění vodorovné hydroizolace muselo dojít k otlučení vnějších i vnitřních omítek, poté se obnažená konstrukce nechala několik měsíců vyschnout, po řádném vyschnutí byly opět naneseny vnitřní omítky a vnější omítky s bosáží. Vzhled budovy zůstal zachován.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.739.073 Kč
Schválený rozpočet2.000.000 Kč
Vysoutěžená cena1.798.165 Kč
Vlastní zdroje1.798.165 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 10. 2017
Převzetí díla (předpoklad)30. 03. 2018
Předání do užívání (předpoklad)01. 06. 2018

Galerie obrázků akce