Oprava komunikace nábř. 17. listopadu u č.p. 805

Oprava komunikace nábř. 17. listopadu u č.p. 805

Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil. Jediná přístupová komunikace je tedy z nábř. 17. listopadu kolem domu č.p. 805, která je ve velmi špatném stavu. Tato komunikace je využívána také jako pěší propojka na ul. Husovu.

Proto rada města schválila výzvu k podání nabídek podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Nabídka byla na základě vyhodnocení nabídek přidělena uchazeči STRABAG a.s., předání staveniště zhotoviteli proběhlo v záři 2020, termín předání hotového díla je 31. 10. 2020.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet965.000 Kč
Schválený rozpočet965.000 Kč
Vysoutěžená cena459.079 Kč
Vlastní zdroje459.079 Kč
Předání staveniště (skutečnost)30. 09. 2020
Převzetí díla (skutečnost)31. 10. 2020
Předání do užívání (skutečnost)31. 10. 2020

Galerie obrázků akce