Restaurování hlavního lustru z Wenkeova domu v Jaroměři

Restaurování hlavního lustru z Wenkeova domu v Jaroměři

Městské muzeum v Jaroměři, budova č. 295 spolu se sousední budovou, prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu pod názvem „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, který bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Bývalý obchodní dům firmy A. Wenke a syn je jedinečným dokladem použití invenčních konstrukčních řešení ve stavebnictví před 1. světovou válkou a patří tak k významným památkám moderní evropské architektury. Ze spolupráce výjimečného architekta Josefa Gočára a místního stavebníka a zkušeného stavitele Josefa Máši byla vystavěna v letech 1910-1911, tím vzniklo originální a moderní dílo. Budova je kulturně historicky velmi cenou stavbou, která je výjimečným dokladem stavebního vývoje, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně stavební produkce. Nedílnou součástí budovy muzea je lustr, který je dominantním prvkem propojujícím 1NP a 2NP vstupní haly, a je od samého začátku nedílnou součástí budovy. Vzhledem k umístění a rozměrům celého lustru, bylo velice obtížné, ba téměř nemožné ho pravidelně čistit. Celý lustr, tedy jeho kovové i skleněné části, byl proto pokryt nečistotami (prach, hmyzí exkrementy). Povrchová úprava jeho kovových částí (niklování) vlivem atmosférické koroze ztmavla a místy se odlupovala. Jak vyplývá z výše uvedeného, předmětný lustr byl navržen a posléze proveden jako jeden z ikonických prvků interiéru budovy, s kterým nesporně tvoří jednotný estetický celek. Jeho odstraněním by pak bezpochyby došlo k znehodnocení dané národní kulturní památky. Záměrem tedy bylo zachování takovéto památky následným generacím. Lustr byl částečně demontován, zabalen a odvezen do restaurátorských dílen, kde se úplně demontoval včetně odstranění staré elektroinstalace a podrobil se důkladnému průzkumu včetně RTG snímkování. Po té byl kompletně restaurován. Odborné restaurování lustru provedla společnost EMTANDEM, s.r.o., která akci provedla velice profesionálně a patří jí velký dík. Celá akce se uskutečnila za podpory Královéhradeckého kraje s pomocí Krajského dotačního programu 21KPGU2 – Obnova památkového fondu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet350.000 Kč
Schválený rozpočet400.000 Kč
Vysoutěžená cena473.708 Kč
Vlastní zdroje400.000 Kč
Cizí zdroje90.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)04. 04. 2022
Převzetí díla (předpoklad)31. 08. 2022
Předání do užívání (předpoklad)31. 08. 2022

Galerie obrázků akce