Jiří Mikulka
V areálu bývalé nemocnice jsou stále poskytovány občanům zdravotnické služby. V hlavní budově č.p. 84, která slouží veřejnosti již řadu desetiletí a kde se mnoho občanů města také narodilo, bylo potřeba řešit výměnu rozvodů vody. Právě v roce 2023 k této výměně došlo. Projektovou dokumentaci připravila a následně…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jiří Mikulka
Zařízení školního stravování poskytuje stravu pro ZŠ Na Ostrově, ZŠ Boženy Němcové, Gymnázium, Střední škola řemeslná Jaroměř a ZŠ v Josefově. Stovky strávníků denně dochází přímo hlavní budovy jídelny Na Karlově, včetně učitelů, kde se stravují. Mimo tyto pravidelné strávníky se poskytují služby také pro cizí strávníky, a…
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Mikulka
Mateřská škola v lokalitě Zavadilky slouží k předškolní výchově dětí již po generace. Vzhledem ke staří sítí bylo v roce 2022 nutno kompletně vyměnit rozvody vody, které byly již ve špatném technickém stavu a začalo docházet k únikům. Výměna proběhla v letních měsících, kdy je zařízení mateřské školy…
Předpokládaný rozpočet:

2.800.000 Kč

Jiří Mikulka
Město Jaroměř již dlouhodobě řeší problematiku zaplavování sklepů některých staveb v lokalitě ulice Bavlnářská při přívalových deštích z důvodu stékání velkého množství srážkových vod včetně vracení a vytlačování splaškových vod do soukromých objektů. Z těchto důvodů v roce 2022 došlo k finálnímu řešení tohoto problému odvodněním lokality včetně…
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Mikulka
Město Jaroměř připravuje rekonstrukci sportovního hřiště vedle školní jídelny v ul. Na Matysáku. Počítá se s instalací tartanového (polyuretanového) povrchu a zřízením alespoň dvou multifunkčních sportovních hřišť. Ve všední dny dopoledne bude hřiště využíváno především ze strany žáků ZŠ Na Ostrově, v odpoledních hodinách a o víkendech či…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Jiří Mikulka
ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018 až 2020 připravila kompletní převod z hladiny vysokého napětí 10 kV na hladinu 35 kV. S tím se pojí výměna kabeláže hlavních páteřních tras a úprava trafostanic. Město Jaroměř v rámci unifikace bude upravovat technologii, resp. trafostanice, které jsou v jeho vlastnictví,…
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jiří Mikulka
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Mikulka
Město ve spolupráci se společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř projednalo a rozhodlo o zřízení nového vrtu. Následně město zadalo veřejnou zakázku na projekt a poté realizaci samotného vrtu. Jednalo se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který má sloužit jako…
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jiří Mikulka
Vnitřní prostory, které využívá Městská policie Jaroměř, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově, jsou dispozičně pro její provoz nevhodné. Z tohoto důvodu město Jaroměř v roce 2023/24 provede rekonstrukci vhodných městských nebytových prostor v objektu č.p. 240 (bastion III.). Konkrétně se jedná o stavební úpravy…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Jiří Mikulka
V roce 2021 došlo k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V dlouhodobě bylo hřiště přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město po dohodě…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jiří Mikulka
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. V areál je hojně navštěvován jak klienty Oblastní nemocnice Náchod a specializovaných lékařů, tak společností a spolků, kteří v areálu sídlí a poskytují své služby občanům. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Mikulka
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Předpokládaný rozpočet:

71.046.210 Kč

Jiří Mikulka
V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné a původem továrnické vily se vinulo oplocení s podezdívkou, a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jednalo se o oplocení části pozemků, které dlouhodobě nikdo nevyužíval. Oplocení bylo z velké části ve…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jiří Mikulka
Na základě závěru statického posouzení přístavby mateřské školy v ulici Tyršova, došlo k sesednutí přístavby a bylo nutno provést sanaci vzniklých trhlin. Dle statického posouzení již k dalšímu pohybu nedocházelo a proto byla zadána projektová dokumentace na potřebnou sanaci. Akce proběhla v letních měsících roku 2022, tedy během…
Předpokládaný rozpočet:

913.000 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o opravu elektroinstalace a automatizovaných systémů řízení technologických prvků (ASŘTP) na vodárenském objektu úpravny vody Na Úpě.
Předpokládaný rozpočet:

1.900.000 Kč

Jiří Mikulka
Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jiří Mikulka
Vlastní rekonstrukce spočívá v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně vybrání i zásypu železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku a vybavení dle historických…
Předpokládaný rozpočet:

19.000.000 Kč