Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města. V rámci akci bude provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace budou odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková
Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek. Město Jaroměř při této stavbě provádělo rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení. Zhotovitelem,…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce a.s. V současné chvíli máme veřejné osvětlení na betonových stožárech ČEZ, který připravuje uložení nn vedení do země. Protože Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného výkopu výstavbu nového…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
Na začátku července 2021 firma STRABAG, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení, provedla opravu povrchu komunikace ul. Lužické v části od zatáčky pod stadionem po křižovatku s ul. Na Obci. S novým asfaltovým povrchem firma provedla také vyčištění příkopů a dva nové vsakovací objekty, aby byla…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Šárka Víšková
V říjnu 2020 bylo rozhodnuto o rekonstrukci ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou včetně této křižovatky. Bude provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zemina a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude odvodněn chodník, komunikace bude…
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Šárka Víšková
Po konzultacích s odborem dopravy a silničního hospodářství a Policií ČR bylo vytipováno místo, kde je třeba zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes komunikaci I/33, a to v ulici Náchodské u autobusové zastávky u hřbitova. Byla zadána projektová dokumentace, v tuto chvíli čekáme na stavební povolení a předpokládáme zahájení…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Šárka Víšková
Další letošní akcí na komunikacích byla oprava pěší komunikace od lávky Na Matysáku do ul. V Zahradách, část také směrem k parku. Tato akce byla financována ze zůstatků akcí předešlých s cílem odstranění nebezpečného úseku pro chodce i cyklisty, kteří hojně využívají tuto trasu ve večerních a ranních…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Předpokládaný rozpočet:

965.000 Kč

Šárka Víšková
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti a zároveň. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojilo v roce 2021 k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu pokládá nové kabelové vedení, dochází k výměně stožárů a svítidel veřejného…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Šárka Víšková
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je stavba parkoviště již provedena. Příjezd na parkoviště je…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Šárka Víšková
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Předpokládaný rozpočet:

1.491.140 Kč

Šárka Víšková
Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Šárka Víšková
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k plánované výměně těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace na jeho výměnu, kdy na základě světelného výpočtu…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení. V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč