Šárka Víšková | 18.01.2021
Další letošní akcí na komunikacích byla oprava pěší komunikace od lávky Na Matysáku do ul. V Zahradách, část také směrem k parku. Tato akce byla financována ze zůstatků akcí předešlých s cílem odstranění nebezpečného úseku pro chodce i cyklisty, kteří hojně využívají tuto trasu ve večerních a ranních…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková | 16.10.2020
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Předpokládaný rozpočet:

965.000 Kč

Šárka Víšková | 14.07.2020
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti a zároveň. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojí v roce 2021 k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu položí nové kabelové vedení, dojde k výměně stožárů a svítidel veřejného…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Šárka Víšková | 08.07.2020
Město Jaroměř zadalo vypracování studie proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, na základě které se bude město ucházet o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a…
Předpokládaný rozpočet:

156.000.000 Kč

Šárka Víšková | 14.07.2020
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je vydáno stavební povolení. Příjezd na parkoviště bude možný…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak dojde k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k plánované výměně těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace na jeho výměnu, kdy na základě světelného výpočtu bude využito znovu nových…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení. V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková | 27.02.2020
Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč