Daniela Černá | 08.06.2020
Městské muzeum se nachází v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Městské muzeum se v této budově nachází již od roku 1947. Kocem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od…
Předpokládaný rozpočet:

21.175.000 Kč

Daniela Černá | 02.06.2020
Město Jaroměř v tomto roce přistoupilo k výměně oken v kanceláři terénních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví v budově č.p. 67 Guldova ul., Jaroměř – Josefov. Předmětem stavebních prací bylo vybourání 3 stávající nefunkčních oken a zrušení 2 nepůvodních výkladců a následné umístění 5ks špaletových oken s izolačním dvojsklem. Nově umístěná…
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Začátkem  roku 2021 by mělo dojít k výměně obou výtahu a k drobným stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Předpokládané náklady na výměnu činí 6mil. Kč. Stávající výtahy již nesplňují nároky dnešní doby a jsou kapacitně nevyhovující. Výtahy jsou…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Výstavba nové požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdárně proběhla v roce 2020. Stávající sjezd z komunikace Na Valech však neslouží jen profesionálním hasičům, ale i Jednotce dobrovolných hasičů Jaroměř. Město na žádost JSDH alokovalo v rozpočtu částku ve výši 250tis. na vybudování 10 parkovacích míst. Parkovací…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Jedna z nejvíce využívaných zkratek v samotném centru města se po letech dočkala rekonstrukce. Stávající chodník z ul. Husova končící u rampy ke vstupu do budovy s ordinacemi lékařů, čp. 931, byl rekonstruován a zároveň došlo k prodloužení chodníku v místech vyšlapané pěšiny směrem k náb. 17 listopadu.
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
V rámci revitalizace veřejných dětských hřišť bude letos k přistoupeno k výměně herních prvků na dětském hřišti u knihovny. Stávající herní prvky jsou již zastaralé a finanční náklady na jejich údržbu jsou vysoké. Nově instalované herní prvky budou určeny zejména dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.  Město v současné době přistoupilo…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Daniela Černá | 13.03.2020
Na podzim loňského roku došlo k umístění nových kovových herních prvků na dětském hřišti v ul. J. Šímy. Město o modernizaci dětského hřiště informovalo občany města ve Zpravodaji a na svém Facebooku. Článek byl občany kladně přijat a úřad obdržel několik žádostí občanů o doplnění dalších herních prvků. Občané žádali…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
V loňském roce došlo k doplnění herních prvků na dětském hřišti v místní části Semonice. K doplnění došlo v reakci na žádost Osadního výboru Semonice. Doplněny byly herní prvky v hodnotě 227 904 Kč. Díky aktivitě místních občanů, kteří si sami zajistili montáž herních prvků a novou dopadovou plochu, se podařilo…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
Město Jaroměř v roce 2019 úspěšně obdrželo dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky. U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto…
Předpokládaný rozpočet:

200.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
V roce 2019 došlo ke kompletní výměně dožilého již nefunkčního osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově. Tato výměna byla rozdělena do dvou etap. Výměna veřejného osvětlení na hlavní promenádě v hodnotě 687 000Kč, byla financována ve výši 686 000 Kč dotací ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
V roce 2019 proběhla také rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchově vč. výměny dožilého osvětlení. Město Jaroměř mělo stavební povolení již od konce roku 2016. K realizaci však mohlo přistoupit až v roce 2019 a to z důvodu prováděné výměny středotlakého plynovodného potrubí v rámci rekonstrukce železniční trati v dané ulici. Celkové náklady na…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
Na podzim roku 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště na sídlišti Zavadilka. Modernizaci prvků zajistil odbor majetku města ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře, které zajistily odstranění původních dožilých prvků vč. dopadových ploch. Původní nevyhovující písek byl nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic. Náklady…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Daniela Černá | 20.02.2020
V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.
Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Daniela Černá | 07.08.2018
Při kontrole nemovitosti bylo objeveno, že ve 3NP došlo k prasknutí hadičky od WC, vlivem této havárie byly značně poškozeny 4 byty ve spodních patrech, kde došlo k degradaci stávající výmalby a ke zničení sádrokartonových konstrukcí. Dále bylo objeveno, že vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo…
Předpokládaný rozpočet:

1.739.073 Kč