Daniela Černá
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů. Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci…
Předpokládaný rozpočet:

1.849.354 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v tomto roce přistoupilo k výměně oken v kanceláři terénních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví v budově č.p. 67 Guldova ul., Jaroměř – Josefov. Předmětem stavebních prací bylo vybourání 3 stávající nefunkčních oken a zrušení 2 nepůvodních výkladců a následné umístění 5ks špaletových oken s izolačním dvojsklem. Nově umístěná…
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Daniela Černá
Výstavba nové požární stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdárně proběhla v roce 2020. Stávající sjezd z komunikace Na Valech však neslouží jen profesionálním hasičům, ale i Jednotce dobrovolných hasičů Jaroměř. Město na žádost JSDH alokovalo v rozpočtu částku ve výši 250tis., po projektové přípravě  na vybudování 10…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá
Jedna z nejvíce využívaných zkratek v samotném centru města se po letech dočkala rekonstrukce. Stávající chodník z ul. Husova končící u rampy ke vstupu do budovy s ordinacemi lékařů, čp. 931, byl rekonstruován a zároveň došlo k prodloužení chodníku v místech vyšlapané pěšiny směrem k náb. 17 listopadu.
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Daniela Černá
Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Daniela Černá
V rámci revitalizace veřejných dětských hřišť bude letos k přistoupeno k výměně herních prvků na dětském hřišti u knihovny. Stávající herní prvky jsou již zastaralé a finanční náklady na jejich údržbu jsou vysoké. Nově instalované herní prvky budou určeny zejména dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.  Město v současné době přistoupilo…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Daniela Černá
Na podzim loňského roku došlo k umístění nových kovových herních prvků na dětském hřišti v ul. J. Šímy. Město o modernizaci dětského hřiště informovalo občany města ve Zpravodaji a na svém Facebooku. Článek byl občany kladně přijat a úřad obdržel několik žádostí občanů o doplnění dalších herních prvků. Občané žádali…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá
V loňském roce došlo k doplnění herních prvků na dětském hřišti v místní části Semonice. K doplnění došlo v reakci na žádost Osadního výboru Semonice. Doplněny byly herní prvky v hodnotě 227 904 Kč. Díky aktivitě místních občanů, kteří si sami zajistili montáž herních prvků a novou dopadovou plochu, se podařilo…
Předpokládaný rozpočet:

250.000 Kč

Daniela Černá
Město Jaroměř v roce 2019 úspěšně obdrželo dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 198 440 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019 od Ministerstva vnitra České republiky. U dotace byly uhrazeny 4 ks mobilních kamer vč. příslušenství, tyto…
Předpokládaný rozpočet:

200.000 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 došlo ke kompletní výměně dožilého a již nefunkčního osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově. Tato výměna byla rozdělena do dvou etap. Výměna veřejného osvětlení na hlavní promenádě v hodnotě 687 000Kč, byla financována v plné výši z dotací ze státního rozpočtu…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Daniela Černá
V roce 2019 proběhla také rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchově vč. výměny dožilého osvětlení. Město Jaroměř mělo stavební povolení již od konce roku 2016. K realizaci však mohlo přistoupit až v roce 2019 a to z důvodu prováděné výměny středotlakého plynovodného potrubí v rámci rekonstrukce železniční trati…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Daniela Černá
Na podzim roku 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště na sídlišti Zavadilka. Modernizaci prvků zajistil odbor majetku města ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře, které zajistily odstranění původních dožilých prvků vč. dopadových ploch. Původní nevyhovující písek byl nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic. Náklady…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Daniela Černá
V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu a památkové péče. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.
Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Daniela Černá
Vlivem poškozeného svodného potrubí dešťové vody na jižní straně budovy došlo k vniknutí vody do bytu v 1NP. Po další kontrole byla objevena vzlínající vlhkost v nosných konstrukcích v 1NP budovy, po konzultaci s projektantem a specializovanou firmou bylo zjištěno, že v budově není vodorovná hydroizolace nebo již…
Předpokládaný rozpočet:

1.739.073 Kč

Daniela Černá
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa“ bylo v roce 2018 na území města Jaroměř umístěno 14 nových kamerových bodů. Město Jaroměř úspěšně obdrželo 100 % dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu v rámci…
Předpokládaný rozpočet:

1.849.354 Kč