Šárka Víšková
Město Jaroměř provozuje dům s pečovatelskou službou v ul. J. Šímy č.p. 780 (Pečovatelská služba Jaroměř). Před tímto domem se nachází chodník s posezením a stromovým – vycházkový ovál, jenž využívají zejména klienti domu s pečovatelskou službou a který byl již ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Šárka Víšková
Na konci roku 2022 proběhla oprava povrchu v ul. Na Matysáku, a to v úseku od lávky přes Labe po křižovatku s ul. Za Jídelnou a Patrného. Jedná se o úsek, který je před školní jídelnou (Zařízení školního stravování Jaroměř). Asfaltový povrch měl již značné trhliny a výtluky,…
Předpokládaný rozpočet:

570.000 Kč

Šárka Víšková
V roce 2023 proběhla rekonstrukce východní části ul. Kapitána Nálepky, která byla zařazena na tzv. seznam prašných komunikací určených k rekonstrukci. Akce proběhla v rámci oprav komunikací na sídlišti Zavadilka. Zastupitelstvo města v roce 2015 schválilo seznam prašných komunikací, u kterých město má od roku 2016 postupně provádět…
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Šárka Víšková
Město z uvolněných prostředků na konci roku 2022 zadalo opravu části chodníku v ulici Jiráskova. Jedná se o severní úsek mezi ulici Alšova až Mánesova cca 100m dlouhý. Původní chodník z betonové dlažby (30×30) byl nahrazen zámkovou dlažbou, která je daleko stabilnější. Navázalo se tak na již předělaný…
Předpokládaný rozpočet:

840.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 tak došlo k rekonstrukci komunikace v ulici Slovenského národního povstání – severní část. Tato přibližně 90 metrů dlouhá…
Předpokládaný rozpočet:

3.826.000 Kč

Šárka Víšková
Během letních měsíců v roce 2022 proběhla výstavba úseku cyklostezky na západní straně ulice Průmyslová, a to od stávající mezinárodní cyklostezky Labská stezka v místě pod „železným mostem“ až po parkoviště před objektem rehabilitace. Tímto krokem došlo zejména k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří byli roky…
Předpokládaný rozpočet:

4.520.000 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Hrubínovy vycházejí ze seznamu prašných komunikací, který schválilo zastupitelstvo města. V rámci akce byla provedena rekonstrukce komunikace, chodníku, veřejného osvětlení i kontejnerového stání tříděného odpadu v úseku od křižovatky s ul. Pionýrskou po ul. Mánesovu. Chodník i komunikace byly odvodněny do vsakovacího objektu, dešťové…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková
Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek. Město Jaroměř při této stavbě provádělo rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení. Zhotovitelem,…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v ul. Královédvorské je další navázaná investice na akce ČEZ Distribuce, a.s. V současnosti má město Jaroměř veřejné osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která připravuje uložení vedení NN do země. Město Jaroměř zadalo projektovou dokumentaci a připravuje s využitím přiložení kabeláže do společného…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
Na začátku července 2021 firma STRABAG, a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení, provedla opravu povrchu komunikace ul. Lužické v části od zatáčky pod stadionem po křižovatku s ul. Na Obci. S novým asfaltovým povrchem firma provedla také vyčištění příkopů a dva nové vsakovací objekty, aby byla…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Šárka Víšková
Další letošní akcí na komunikacích byla oprava pěší komunikace od lávky Na Matysáku do ul. V Zahradách, část také směrem k parku. Tato akce byla financována ze zůstatků akcí předešlých s cílem odstranění nebezpečného úseku pro chodce i cyklisty, kteří hojně využívají tuto trasu ve večerních a ranních…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř je vlastníkem pozemku p. č. 1071/15 v k.ú. Jaroměř (býv. tržnice) a stavby bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 1071/5, vše v k. ú. Jaroměř. V minulosti byla jako přístupová cesta na pozemek p. č. 1071/15 užíván pozemek soukromého vlastníka, který však svůj pozemek oplotil.…
Předpokládaný rozpočet:

965.000 Kč

Šárka Víšková
V Jezbinách má město veřejné osvětlení, které je již za hranicí životnosti. S ohledem na úsporu nákladů na výkopové práce se město připojilo k akci ČEZ Distribuce a.s. a do společného výkopu položilo nové kabelové vedení, dále došlo k výměně stožárů a svítidel veřejného osvětlení, dle světelného výpočtu…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková
Město Jaroměř nechalo vypracovat studii proveditelnosti a následně územní studii (dle podmínek operačního programu), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace, jenž by měla být zpracována v roce 2023. Město se uchází o získání finančních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021…
Předpokládaný rozpočet:

164.000.000 Kč

Šárka Víšková
Vzhledem k nedostatku parkovacích stání Na Zavadilce byla zadána projektová dokumentace na vybudování nového parkoviště pro 51 stání osobních automobilů včetně napojení na stávající parkoviště a posunutí stávajícího sjezdu ze stávajícího parkoviště do ulice Josefa Šímy. V současné době je stavba parkoviště již provedena. Příjezd na parkoviště je…
Předpokládaný rozpočet:

5.955.000 Kč

Šárka Víšková
V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak došlo k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova,…
Předpokládaný rozpočet:

1.491.140 Kč

Šárka Víšková
Společně se zástupci stavebních firem, které se zabývají dopravními stavbami, byly vytypovány tyto komunikaci jako ty, u kterých není nutné měnit kompletní skladbu vozovky, ale jejich opravu lze řešit odtěžením cca 20 cm a výměnou pouze 10 cm štěrkové vrstvy a 10 cm asfaltobetonů. V ul. Wolkerově bude obnoven…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Šárka Víšková
V loňském roce byla realizována rekonstrukce jižního chodníku v ul. Máchova. Na rok 2020 byla realizována rekonstrukce komunikace včetně severního chodníku. Komunikace byla rekonstruována včetně všech podkladních vrstev, upraveny byly vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V prostoru před řadovými garážemi byl upraven zelený pás na takovou šíři, která umožnil…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Šárka Víšková
V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění. Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Šárka Víšková
Veřejné osvětlení v Semonicích je umístěno převážně na sloupech společnosti ČEZ Distribuce. Vzhledem k postupné výměně či rušení těchto sloupů ze strany společnosti ČEZ Distribuce je nutné řešit i veřejné osvětlení, které je v majetku města. V současnosti postupně dochází k odstraňování sloupů ze strany ČEZ Distribuce a…
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Šárka Víšková
Stavební úpravy komunikace ul. Bulharské představovaly kompletní stavbu komunikace od křižovatky s ul. Ruskou po křižovatku s ul. Albánskou, nové chodníky v celé délce ulice a nové veřejné osvětlení. V říjnu 2019 bylo předáno staveniště zhotovitelům, předpokládaný termín předání hotového díla byl 7. 12. 2019. Bohužel práce na komunikaci nepostupovaly dle…
Předpokládaný rozpočet:

6.000.000 Kč

Šárka Víšková
Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč