Jan Žíla
V roce 2024 by měl proběhnout nátěr střešní krytiny na č.p. 1 na Masarykově náměstí. Jedná se o nepůvodní plechovou střechu na dnes bytovém domě, který je kulturní památkou.
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Hlavní budova bývalé nemocnice v Jaroměři, č.p. 84, trpí silným vzlínáním vlhkosti. Tento jev souvisí s již dožitou izolací budovy a zároveň s nevhodným řešením odvodnění svahu nad budovou. V roce 2024 by mělo dojít k řešení tohoto problému s výrazným zlepším stavu po realizaci této akce.
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Jan Žíla
Na podnět výboru pro bezpečnost a pořádek město řeší situaci v části ulice Do Končin, kde se střetává pěší doprava s cyklisty a motorovou dopravou. Situace se v uplynulých 15 letech výrazně změnila, zejména s novou zástavbou a s vybudováním cyklostezky Hradec Králové – Kuks. Z tohoto důvodu…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Část ulice Ruská se stále nachází bez možnosti připojení na kanalizační řad. Z tohoto důvodu město schválilo dokončení splaškové kanalizace i v této části ulice. Akce by měla proběhnout v roce 2024, dle plnění příjmů do městského rozpočtu.
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
Pro rok 2024 město přípravu výměnu dožitého vodovodu v ul. Národní. Jedná se o nezbytný krok pro zajištění zásobování lokality pitnou vodou. Akce bude zapojena v průběhu roku 2024 podle plnění příjmů městského rozpočtu.
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Při opravě bylo zjištěno zhoršení stavu části splaškové kanalizace v ulici Legionářská – západní část. Z tohoto důvodu město připravuje na rok 2024 opravu této kanalizace.
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o starý septik na pozemku města, který sloužil pro potřeby bytových domů vybudovaných v první polovině minulého století. V souladu s platnou legislativou je potřeba tento starý septik zrušit.
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jan Žíla
V areálu bývalé nemocnice se nachází budova bez č.p., v které je potřeba vyměnit dožitý vodovod. Jedná se o budovu, kde občané mohou nalézt např. rentgen, ultrazvuk, laboratoř a urologickou ordinaci a další zdravotnické služby.
Předpokládaný rozpočet:

1.205.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje v roce 2024 využít stavby obchvatu Jaroměře a v souvislosti s tím navázat na částečnou změnu v rámci prašné části komunikace Do Končin, kterou stavba obchvatu bude provádět. Cílem města je tuto prašnou komunikaci zpevnit, odvodnit a zároveň ušetřit finanční prostředky na její opravu.
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje v roce 2024 rozšířit plochu pro parkování v ul. Máchova. V blízkosti se nachází několik bytových domů a je zde nedostatek parkovacích míst. Akce by měla být zapojena v rámci rozpočtu města v průběhu roku, a to podle vývoje plnění rozpočtu. Parkoviště by mělo být z…
Předpokládaný rozpočet:

790.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje na letošní rok opravu části ulice Okružní, která je stále nezpevněná. Jedná se o úsek mezi č.p. 242 a 313.
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Jan Žíla
V areálu Korunních hradeb, který se rozprostírá u řeky Labe, se nachází budova západní části původní brány. Původní areál opevnění severního předmostí s dvojicí bastionů, spojovacími kurtinami, vestavěných obytných a skladovací objektů s ravelinem XXXVIII, byl vystavěn v letech 1784-1787. Následně byla vnější část opevnění včetně Korunní brány…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Jan Žíla
Na základě dohod s majiteli pozemků má v letošním roce dojít k instalaci nového veřejného osvětlení na solární energii v ul. V Hruštičkách. Jedná se o akci vyvolanou společností ČEZ Distribuce, a.s., která bude v této lokalitě sundávat horní vedení, na kterém má město umístěno stávající veřejné osvětlení.…
Předpokládaný rozpočet:

2.600.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 má proběhnout druhá etapa výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na území města. Tím dojde k výrazné úspoře energií, u kterých ceny v posledních letech raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat kolem 2000…
Předpokládaný rozpočet:

12.400.000 Kč

Jan Žíla
Záměr vytvoření historické expozice na hlavní turistické lokalitě v pevnosti Josefov, tedy na Bastionu I, je seznámit návštěvníky s významnými kapitolami dějin Jaroměře a bývalého pevnostního města Josefov. Cílem je podpořit zvýšení turistické přitažlivosti městského objektu a přeshraniční spolupráce s partnery s Polska, díky které vzniknou velmi zajímavé…
Předpokládaný rozpočet:

30.000.000 Kč

Jan Žíla
Dům dětí a mládeže Klíč působí v městském domě na adrese Školní 95. Jedná se o tříposchoďový dům, který navazuje na budovu Nové radnice v Josefově. V roce 2024 by mělo dojít k výměně již dožitých okenních výplní, a to v souladu s požadavky památkové péče a energetického…
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
V rámci oprav bytového fondu se v roce 2024 provede oprava okenních výplní na č.p. 1 Masarykovo náměstí. Jedná se o kulturní památku v samotném srdci bývalé pevnosti Josefov, která původně sloužila jako budova velitelství a bytů nejvyšších důstojníků na západní straně náměstí s dvojicí vnitřních dvorů.
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje dům s byty zvláštního určení, kde nájemníci odebírají pečovatelské služby od městské organizace Pečovatelská služba Jaroměř. S ohledem na uvolnění některých bytových jednotek, které mají původní umakartové jádro dojde v letošním roce k jejich rekonstrukci.
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje bytový dům č.p. 780 v ul. J. Šímy, v kterém se poskytují pečovatelské služby. Tento dům v minulosti prošel zateplením fasády, instalací evakuačního výtahu a další rekonstrukcí. Nicméně původní zůstali radiátory, které jsou již za hranou životnosti. Z tohoto důvodu město v roce 2024 provede…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jan Žíla
Město provozuje bytový dům č.p. 38 na náměstí Československé armády. Jedná se o rozsáhlý funkcionalistický a neoklasicistní objekt z let 1930-1932 od architektů Kubečka a Steklíka situovaný na dolním konci prudce se svažujícího náměstí. V jeho spodní části se nachází několik nebytových prostor, které slouží jako pobočka banky…
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Mateřská škola v Jaroměři zajišťuje hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšnou socializaci dítěte, kam patří také zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu…
Předpokládaný rozpočet:

75.000.000 Kč

Jan Žíla
Mateřské školy v ul. Knappova a Tyršova používají k přenosu jídel do pater jídelní výtahy. Tyto výtahy jsou již desítky let staré a je nezbytná jejich výměna. Výtahy musí splňovat přísné hygienické normy a jsou nezbytné pro provoz těchto zařízení.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jan Žíla
Více jak pětileté úsilí, kdy město Jaroměř intenzivně jedná se zástupci Vlády ČR, ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem kultury a ministerstvem financí, znamená pro město pomoc ve výši cca 1,2 mld. Kč. Společná jednání města a zástupců vlády postupně vedla až k přijetí vládního usnesení a následně stanovení…
Předpokládaný rozpočet:

40.000.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava vnitřních prostor lapidária a prachárny v Bastionu I. V lapidáriu budou dále vystaveny sochy M. B. Brauna, v prachárně budou instalované sádrové modely soch akademického sochaře Petra Nováka. Akce…
Předpokládaný rozpočet:

6.700.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje zimní stadion, který je od konce léta až do jara využíván jak širokou veřejností, tak základními školami i sportovními oddíly. Původně venkovní kluziště bylo zastřešeno a opláštěno. Střecha zimního stadionu, díky vhodnému sklonu, nabízí ideální místo na umístění fotovoltaické elektrárny. To by výrazně pomohlo snížit…
Předpokládaný rozpočet:

5.800.000 Kč

Jan Žíla
Plavecký areál města je velmi oblíbený nejen u místních občanů, ale i tzv. přespolních. Areál byl vybudován v „akci Z“ již v 80. letech minulého století. Město má vypracovanou studii na jeho postupnou obnovu, nicméně kompletní rekonstrukce by byla pro město finančně velmi náročná a znemožnila by realizaci…
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Zastupitelstvo města rozhodlo o definitivním řešení pietního místa v parku na proti městskému divadlu. Dle usnesení zastupitelstva a s ohledem na povolení Ministerstva obrany bude v tomto místě instalován vítězný návrh Kristýny Francové ze SUPŠ sochařské a kamenické v Hořicích „Na památku padlých ve světových válkách“ včetně pamětní…
Předpokládaný rozpočet:

260.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o rekonstrukce chodníku na západní části od ul. 5. května směrem k průmyslovému areálu a navázání na novou smíšenou stezku v ul. Průmyslová. Město Jaroměř na tuto akci požádalo o dotaci Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují, kdy by město mohlo získat dotaci z programu…
Předpokládaný rozpočet:

2.580.000 Kč

Jan Žíla
V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí v části promenády a většímu soukromí občanů i návštěvníků.
Předpokládaný rozpočet:

796.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2022 město Jaroměř vybudovalo novou část cyklostezky, která významným způsobem zlepšila dopravní bezpečnost v ulici Průmyslová. V rámci výstavby byly připraveny chráničky pro instalaci veřejného osvětlení. V letošním roce tak proběhne jeho realizace. Projektově akci zaštítil projektant Ing. Jakub Kubina.
Předpokládaný rozpočet:

820.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky v…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Část hradeb za č.p. 229 je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu by v letošním roce měla proběhnout její rekonstrukce. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál…
Předpokládaný rozpočet:

1.700.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava společných prostor v budově č.p. 3 na náměstí Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou, klasicistní školní budovu z roku 1839, která se významně uplatňuje v panoramatu města. Uvnitř…
Předpokládaný rozpočet:

1.200.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o demolici staticky narušené a nevyhovující přístavby, která tvoří zázemí památkově chráněné budovy Boučkova divadla a výstavby nové. Projektovou přípravu zaštítila společnost SINTECHno s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jan Žíla
Z ulice Jaromírova do ulice Na Skluzavce a V Zahradách vede kamenné schodiště, které potřebuje rekonstrukci. Věc komplikuje skutečnost, že na konci schodů je založena opěrná zeď sousední nemovitosti, jenž není v majetku města, která se sama nachází ve špatném technickém stavu. Město proto oslovilo majitele sousední nemovitosti,…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Jan Žíla
Na území části Semonice se nachází komunikace, která slouží k propojení horní komunikace (ul. Hradecká) se spodní komunikací a zároveň slouží jako příjezdová cesta k několika nemovitostem. Tato propojující nezpevněná komunikace se nachází ve svahu a je ve špatném technickém stavu s absencí řešení odvodnění. V letošním roce…
Předpokládaný rozpočet:

10.500.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město potřebuje vyřešit špatný technický stav ulice včetně odvodnění. Město provede rekonstrukci ulice až za odbočku ke kapli Panny Marie. Důvodem neprodloužení až k mostu je avizovaná akce Správy železnic v podobě zabezpečení svahu u…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s…
Předpokládaný rozpočet:

9.940.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených samo-posuvných dveří v pasáži, které…
Předpokládaný rozpočet:

2.530.000 Kč