Jan Žíla
V roce 2024 by měl proběhnout nátěr střešní krytiny na č.p. 1 na Masarykově náměstí. Jedná se o nepůvodní plechovou střechu na dnes bytovém domě, který je kulturní památkou.
Předpokládaný rozpočet:

2.000.000 Kč

Jan Žíla
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř byla založena již během válečných let v září roku 1940 coby Hudební škola v Jaroměři. Od té doby vychovala mnoho generací hudebně, výtvarně a literárně – dramaticky zaměřených dětí. V roce 2024 budova, v které škola sídlí, potřebuje nové elektronické zabezpečení.
Předpokládaný rozpočet:

200.000 Kč

Jan Žíla
Hlavní budova bývalé nemocnice v Jaroměři, č.p. 84, trpí silným vzlínáním vlhkosti. Tento jev souvisí s již dožitou izolací budovy a zároveň s nevhodným řešením odvodnění svahu nad budovou. V roce 2024 by mělo dojít k řešení tohoto problému s výrazným zlepším stavu po realizaci této akce.
Předpokládaný rozpočet:

8.500.000 Kč

Jan Žíla
Na podnět výboru pro bezpečnost a pořádek město řeší situaci v části ulice Do Končin, kde se střetává pěší doprava s cyklisty a motorovou dopravou. Situace se v uplynulých 15 letech výrazně změnila, zejména s novou zástavbou a s vybudováním cyklostezky Hradec Králové – Kuks. Z tohoto důvodu…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Část ulice Ruská se stále nachází bez možnosti připojení na kanalizační řad. Z tohoto důvodu město schválilo dokončení splaškové kanalizace i v této části ulice. Akce by měla proběhnout v roce 2024, dle plnění příjmů do městského rozpočtu.
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
Pro rok 2024 město přípravu výměnu dožitého vodovodu v ul. Národní. Jedná se o nezbytný krok pro zajištění zásobování lokality pitnou vodou. Akce bude zapojena v průběhu roku 2024 podle plnění příjmů městského rozpočtu.
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Při opravě bylo zjištěno zhoršení stavu části splaškové kanalizace v ulici Legionářská – západní část. Z tohoto důvodu město připravuje na rok 2024 opravu této kanalizace.
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o starý septik na pozemku města, který sloužil pro potřeby bytových domů vybudovaných v první polovině minulého století. V souladu s platnou legislativou je potřeba tento starý septik zrušit.
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jan Žíla
Město řeší opravu štítu na budově č.p. 3, kdy technický stav štítové zdi není dobrý. Dle statika je potřeba štít opravit v krátké době. Z toho důvodu je tato oprava řešena prioritně.
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
V areálu bývalé nemocnice se nachází budova bez č.p., v které je potřeba vyměnit dožitý vodovod. Jedná se o budovu, kde občané mohou nalézt např. rentgen, ultrazvuk, laboratoř a urologickou ordinaci a další zdravotnické služby.
Předpokládaný rozpočet:

1.205.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje v roce 2024 využít stavby obchvatu Jaroměře a v souvislosti s tím navázat na částečnou změnu v rámci prašné části komunikace Do Končin, kterou stavba obchvatu bude provádět. Cílem města je tuto prašnou komunikaci zpevnit, odvodnit a zároveň ušetřit finanční prostředky na její opravu.
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje v roce 2024 rozšířit plochu pro parkování v ul. Máchova. V blízkosti se nachází několik bytových domů a je zde nedostatek parkovacích míst. Akce by měla být zapojena v rámci rozpočtu města v průběhu roku, a to podle vývoje plnění rozpočtu. Parkoviště by mělo být z…
Předpokládaný rozpočet:

790.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje na letošní rok opravu části ulice Okružní, která je stále nezpevněná. Jedná se o úsek mezi č.p. 242 a 313.
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Jan Žíla
V areálu Korunních hradeb, který se rozprostírá u řeky Labe, se nachází budova západní části původní brány. Původní areál opevnění severního předmostí s dvojicí bastionů, spojovacími kurtinami, vestavěných obytných a skladovací objektů s ravelinem XXXVIII, byl vystavěn v letech 1784-1787. Následně byla vnější část opevnění včetně Korunní brány…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Jan Žíla
Na základě dohod s majiteli pozemků má v letošním roce dojít k instalaci nového veřejného osvětlení na solární energii v ul. V Hruštičkách. Jedná se o akci vyvolanou společností ČEZ Distribuce, a.s., která bude v této lokalitě sundávat horní vedení, na kterém má město umístěno stávající veřejné osvětlení.…
Předpokládaný rozpočet:

2.600.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 má proběhnout druhá etapa výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na území města. Tím dojde k výrazné úspoře energií, u kterých ceny v posledních letech raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat kolem 2000…
Předpokládaný rozpočet:

12.400.000 Kč

Jan Žíla
Záměr vytvoření historické expozice na hlavní turistické lokalitě v pevnosti Josefov, tedy na Bastionu I, je seznámit návštěvníky s významnými kapitolami dějin Jaroměře a bývalého pevnostního města Josefov. Cílem je podpořit zvýšení turistické přitažlivosti městského objektu a přeshraniční spolupráce s partnery s Polska, díky které vzniknou velmi zajímavé…
Předpokládaný rozpočet:

30.000.000 Kč

Jan Žíla
Dům dětí a mládeže Klíč působí v městském domě na adrese Školní 95. Jedná se o tříposchoďový dům, který navazuje na budovu Nové radnice v Josefově. V roce 2024 by mělo dojít k výměně již dožitých okenních výplní, a to v souladu s požadavky památkové péče a energetického…
Předpokládaný rozpočet:

4.000.000 Kč

Jan Žíla
V rámci oprav bytového fondu se v roce 2024 provede oprava okenních výplní na č.p. 1 Masarykovo náměstí. Jedná se o kulturní památku v samotném srdci bývalé pevnosti Josefov, která původně sloužila jako budova velitelství a bytů nejvyšších důstojníků na západní straně náměstí s dvojicí vnitřních dvorů.
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje dům s byty zvláštního určení, kde nájemníci odebírají pečovatelské služby od městské organizace Pečovatelská služba Jaroměř. S ohledem na uvolnění některých bytových jednotek, které mají původní umakartové jádro dojde v letošním roce k jejich rekonstrukci.
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje bytový dům č.p. 780 v ul. J. Šímy, v kterém se poskytují pečovatelské služby. Tento dům v minulosti prošel zateplením fasády, instalací evakuačního výtahu a další rekonstrukcí. Nicméně původní zůstali radiátory, které jsou již za hranou životnosti. Z tohoto důvodu město v roce 2024 provede…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jan Žíla
Město provozuje bytový dům č.p. 38 na náměstí Československé armády. Jedná se o rozsáhlý funkcionalistický a neoklasicistní objekt z let 1930-1932 od architektů Kubečka a Steklíka situovaný na dolním konci prudce se svažujícího náměstí. V jeho spodní části se nachází několik nebytových prostor, které slouží jako pobočka banky…
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Mateřská škola v Jaroměři zajišťuje hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšnou socializaci dítěte, kam patří také zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu…
Předpokládaný rozpočet:

75.000.000 Kč

Jan Žíla
Mateřské školy v ul. Knappova a Tyršova používají k přenosu jídel do pater jídelní výtahy. Tyto výtahy jsou již desítky let staré a je nezbytná jejich výměna. Výtahy musí splňovat přísné hygienické normy a jsou nezbytné pro provoz těchto zařízení.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jan Žíla
Více jak pětileté úsilí, kdy město Jaroměř intenzivně jedná se zástupci Vlády ČR, ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem kultury a ministerstvem financí, znamená pro město pomoc ve výši cca 1,2 mld. Kč. Společná jednání města a zástupců vlády postupně vedla až k přijetí vládního usnesení a následně stanovení…
Předpokládaný rozpočet:

40.000.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje zimní stadion, který je od konce léta až do jara využíván jak širokou veřejností, tak základními školami i sportovními oddíly. Původně venkovní kluziště bylo zastřešeno a opláštěno. Střecha zimního stadionu, díky vhodnému sklonu, nabízí ideální místo na umístění fotovoltaické elektrárny. To by výrazně pomohlo snížit…
Předpokládaný rozpočet:

5.800.000 Kč

Jan Žíla
Plavecký areál města je velmi oblíbený nejen u místních občanů, ale i tzv. přespolních. Areál byl vybudován v „akci Z“ již v 80. letech minulého století. Město má vypracovanou studii na jeho postupnou obnovu, nicméně kompletní rekonstrukce by byla pro město finančně velmi náročná a znemožnila by realizaci…
Předpokládaný rozpočet:

2.500.000 Kč

Jan Žíla
Zastupitelstvo města rozhodlo o definitivním řešení pietního místa v parku na proti městskému divadlu. Dle usnesení zastupitelstva a s ohledem na povolení Ministerstva obrany bude v tomto místě instalován vítězný návrh Kristýny Francové ze SUPŠ sochařské a kamenické v Hořicích „Na památku padlých ve světových válkách“ včetně pamětní…
Předpokládaný rozpočet:

260.000 Kč

Jan Žíla
Regály tak jako v roce 1911. Jaroměř otevřela památkově chráněný Wenkeův obchodní dům Jaroměř na Náchodsku v neděli po téměř tříleté rekonstrukci slavnostně otevřela Wenkeův obchodní dům, který je sídlem městského muzea. Oprava modernistické budovy z roku 1911, která je od roku 2017 národní kulturní památkou… Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3574616-regaly-tak-jako-v-roce-1911-jaromer-otevrela-pamatkove-chraneny-wenkeuv-obchodni-dum#articlewithopenedgallery…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř provozuje dům s byty zvláštního určení, kde se poskytuje pečovatelská služba, v ul. J. Šímy č.p. 780 (Pečovatelská služba Jaroměř). Jedná se o panelový dům, který sice z venku prošel rekonstrukcí včetně zateplení, nicméně vlastní byty mají většinou ještě původní umakartové jádro s vanou, což je…
Předpokládaný rozpočet:

5.500.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř naplánovalo výměnu starých topných těles v nájemních městských bytech. Jedná se o kotle a kamna, která jsou již za hrnou životnosti a mají vysoké nároky na provoz, zejména velkou spotřebu a jsou poruchová. Výměnu provedla firma Petr Pavel, IČO: 69142629.
Předpokládaný rozpočet:

2.300.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 došlo k opravě veřejné komunikace v úseku od severního konce ul. Legionářská k Záchranné stanici. Díky této opravě budou mít návštěvníci záchranné stanice i občané směřující na procházku do přírody lepší průchod tímto úsekem.
Předpokládaný rozpočet:

370.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o rekonstrukce chodníku na západní části od ul. 5. května směrem k průmyslovému areálu a navázání na novou smíšenou stezku v ul. Průmyslová. Město Jaroměř na tuto akci požádalo o dotaci Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují, kdy by město mohlo získat dotaci z programu…
Předpokládaný rozpočet:

2.580.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 se opravila východní části chodníku severně od nové kruhové křižovatky, která navazovala na opravený chodník v rámci akce výstavby křižovatky. Opravu realizovala společnost STAVIBET s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

210.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2023 proběhla první etapa výměny neúsporných svítidel veřejného osvětlení na území města. Tím došlo k výrazné úspoře energií, u kterých ceny v posledních letech raketově rostly. Město vnímá i požadavky životního prostředí a novodobé nároky na teplotu chromatičnosti, která by se měla pohybovat kolem 2000 K.…
Předpokládaný rozpočet:

24.000.000 Kč

Jan Žíla
V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí v části promenády a většímu soukromí občanů i návštěvníků.
Předpokládaný rozpočet:

796.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2022 město Jaroměř vybudovalo novou část cyklostezky, která významným způsobem zlepšila dopravní bezpečnost v ulici Průmyslová. V rámci výstavby byly připraveny chráničky pro instalaci veřejného osvětlení. V letošním roce tak proběhne jeho realizace. Projektově akci zaštítil projektant Ing. Jakub Kubina.
Předpokládaný rozpočet:

820.000 Kč

Jan Žíla
Budova č.p. 18 se nachází na samotném vstupu do historického centra města, a to po levé straně za opraveným Tyršovým mostem. Jedná se o kulturní památku, jednopatrový dům Podzidního mlýna, přestavěný v 1. pol. 19. století a upravený v r. 1908 pro potřeby pošty se secesní fasádou. Objekt…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jan Žíla
V rámci bytového fondu v roce 2023 došlo k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Zlepšila se tak nejen efektivita ohřevu vody a komfort nájemníků, ale také finanční úspora na spotřebovaných energií.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Jan Žíla
Bastion X. spadá do rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace z konce 18. století je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Bastion X. je otevřen veřejnosti…
Předpokládaný rozpočet:

580.000 Kč

Jan Žíla
Jedná se o demolici staticky narušené a nevyhovující přístavby, která tvoří zázemí památkově chráněné budovy Boučkova divadla a výstavby nové. Projektovou přípravu zaštítila společnost SINTECHno s.r.o.
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jan Žíla
Město plánuje opravu vodní nádrže v Jezbinách, která potřebuje spravit praskliny a stavítko. K opravě by mělo dojít v letošním roce.
Předpokládaný rozpočet:

440.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř realizovalo opravu chodníku včetně vjezdu u domu č.p. 780 v ulici J. Šímy, kde se nachází byty zvláštního určení s poskytováním pečovatelské péče. Chodník byl již dožitý a potrhaný od kořenových systému u neodborně zasázených stromů. Díky tomu došlo k výraznému zlepšení stavu, zejména pro osoby…
Předpokládaný rozpočet:

1.600.000 Kč

Jan Žíla
Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a…
Předpokládaný rozpočet:

8.270.000 Kč

Jan Žíla
U okružní křižovatky ulice Hradecká a ulice Žižkova docházelu po dešti na chodníku ke tvoření velké kaluže, která byla přes celou šíři chodníku a znemožňovala chodcům průchod. Chodník měl historicky špatný sklon a odtok nebyl vůbec řešen. V roce 2023 došlo k opravě a odstranění tohoto neduhu. Opravu…
Předpokládaný rozpočet:

420.000 Kč

Jan Žíla
Z ulice Jaromírova do ulice Na Skluzavce a V Zahradách vede kamenné schodiště, které potřebuje rekonstrukci. Věc komplikuje skutečnost, že na konci schodů je založena opěrná zeď sousední nemovitosti, jenž není v majetku města, která se sama nachází ve špatném technickém stavu. Město proto oslovilo majitele sousední nemovitosti,…
Předpokládaný rozpočet:

750.000 Kč

Jan Žíla
Na území části Semonice se nachází komunikace, která slouží k propojení horní komunikace (ul. Hradecká) se spodní komunikací a zároveň slouží jako příjezdová cesta k několika nemovitostem. Tato propojující nezpevněná komunikace se nachází ve svahu a je ve špatném technickém stavu s absencí řešení odvodnění. V letošním roce…
Předpokládaný rozpočet:

10.500.000 Kč

Jan Žíla
Lehkoatletický stadion slouží sportovním klubům i amatérským sportovcům již více jak 10 let. S tím se pojí také to, že i přes pravidelnou údržbu a lokální opravy povrchu atletické dráhy, nastal čas pro kompletní výměnu povrchu tak, aby dále splňoval požadavky technické i bezpečnostní. Proto město Jaroměř v…
Předpokládaný rozpočet:

3.000.000 Kč

Jan Žíla
Opravy Bastionu IV v josefovské pevnosti za 152 milionů jsou hotové. To oceňuje hlavně umělecká komunita, která patří k hlavním magnetům pro turisty. Další práce váznou na penězích. Je to malý zlomek pevnosti, ale důležitý signál pro Josefov, že se s pevností počítá. Stavaři dokončili opravy Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje vybrané prašné komunikace na území města, a to dle zařazených komunikací a v pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2023 došlo k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice se dočkala zpevněného…
Předpokládaný rozpočet:

4.979.962 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město potřebuje vyřešit špatný technický stav ulice včetně odvodnění. Město provede rekonstrukci ulice až za odbočku ke kapli Panny Marie. Důvodem neprodloužení až k mostu je avizovaná akce Správy železnic v podobě zabezpečení svahu u…
Předpokládaný rozpočet:

8.000.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 by měla proběhnout rekonstrukce vjezdu na sběrný dvůr v ulici Na Valech. Současná komunikace je nevyhovující, sjezd je špatně umístěn a v létě si občané stěžují na vysokou prašnost. V rámci této akce by mělo dojít k posunutí stávajícího sjezdu a vybudování zpevněné komunikace s…
Předpokládaný rozpočet:

9.940.000 Kč

Jan Žíla
V letních měsících roku 2023 proběhla rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Provedena byla nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu byl odvodněn chodník,…
Předpokládaný rozpočet:

21.000.000 Kč

Jan Žíla
V Jaroměři na Náchodsku začala rekonstrukce historického Wenkeova obchodního domu. V budově architekta Josefa Gočára nyní sídlí městské muzeum. Rozsáhlé opravy se budou týkat také navazujícího objektu, kde byly umístěny depozitáře. Rozpočet projektu, který počítá s vybudováním nové expozice, je stanoven na zhruba 27 milionů korun… Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3250068-jaromer-osvezi-gocara-wenkeuv-obchodni-dum-projde-rekonstrukci…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Wenkeův dům od Josefa Gočára, skvost moderní architektury v Jaroměři na Náchodsku, se chystá na rekonstrukci. Národní kulturní památky se změny příliš nedotknou, zásadní opravu potřebuje sousedící dům. Architekt David Vávra navrhl propojit současnou expozici městského muzea s nepřístupnými prostory… Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/wenkeuv-dum-pamatka-gocar-rekionstrukce-dotace-jaromer-muzeum-muslove-zbozi-kralovehradecky-kraj.A200610_164159_hradec-zpravy_tuu
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
V roce 2024 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených samo-posuvných dveří v pasáži, které…
Předpokládaný rozpočet:

2.530.000 Kč

Jan Žíla
V roce 2019 město obměnilo dosluhující autobusové zastávky v ulici Národní u bývalé jaroměřské nemocnice a v ulici Rudé armády. Město rozmísťuje stejný design nových zastávek. Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu bude revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
V létě by měla začít oprava severozápadního úseku hradeb barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Náklady na rekonstrukci se odhadují na více než 130,4 milionu korun, více než 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z fondů EU. Hotovo má být koncem roku 2021. Jde o největší…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Přes 200 let staré hradby pevnosti Josefov na Náchodsku se rozpadají. Zima jim zasadila další ránu značnými teplotními výkyvy. Od poloviny roku se do severní části pevnosti nastěhují stavební dělníci a zdivo památky začnou opravovat. Projekt za 130 milionů korun však zachrání jen zlomek areálu. V okolí Bastionu…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Královéhradecko, Jaroměř – Jedno z pěti ocenění Stavba roku 2015 získal nový Komenského most v Jaroměři. Slavnostní vyhlášení této prestižní soutěže se konalo v úterý v Betlémské kapli v Praze. „Lávka v Jaroměři je lehká a velmi elegantní, skrývá v sobě velký statický a konstruktérský um a cit architekta,“…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí dvou urbanisticky a architektonicky velmi odlišných městských částí, tvořenou příhradovou ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se jednalo o most šikmý, byla…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Národní památkový ústav ocenil ve středu 2. října v zámku Lemberk nejlepší počiny památkové péče za rok 2018. Stříbrnou plaketu si odnesli i zástupci města Úpice za záchranu a obnovu národní kulturní památky Dřevěnka v Úpici a města Jaroměř za obnovu silničního mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři… Zdroj: https://rychnovsky.denik.cz/z-regionu/mesto-jaromer-ziskalo-oceneni-za-zachranu-mostu-20191004.html  
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To vše za příkladné spolupráce investora, projektanta, stavebních firem a památkové péče. Obloukový silniční železobetonový most byl uveden do provozu symbolicky v den výročí vzniku samostatné Československé…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Jaroměř se pyšní novým dopravním terminálem pro autobusovou dopravu. V areálu vznikla i cyklověž a parkovací stání pro auta. Zkolaudováno. Nový dopravní terminál v Jaroměři už postupně začíná sloužit občanům. Řidiči už mohou využívat parkovací stání pro 92 automobilů. Ve středu 10. června se otevře automatizovaná kolárna pro…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD. V rámci plánované výstavby dopravního terminálu by měla být vybudována čtyři autobusová stání se zastřešením a návazností na vstupní budovu do železniční stanice, dále pak 92 nových parkovacích míst pro osobní automobily a v…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Dvě velké stavby nejprve zkomplikují dopravu v Jaroměři, aby později poskytly cestujícím vyšší komfort. Velkou rekonstrukcí projde v létě vlakové nádraží. Cestující se musí připravit na dlouhé výluky a omezení. Druhou očekávanou stavbou bude nové autobusové nádraží, které vyroste hned vedle vlakového… Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/dopravni-terminal-jaromer-autobusy-vlaky-nadrazi.A180223_384904_hradec-zpravy_the
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jan Žíla
Po ukončení sezony v roce 2019 byla provedena servisní kontrola stroje na úpravu ledu – rolby. Předpokládaná hodnota opravy rolby WM 2070 Junior, vyrobené v roce 2004, činila 666 245,- Kč včetně DPH. Výše této investice byla vzhledem ke stáří rolby značná a tak vedení města rozhodlo o nákupu…
Předpokládaný rozpočet:

3.800.000 Kč

Jan Žíla
Během měsíce dubna a května proběhla v rámci přípravy na novou sezónu oprava bazénů v plaveckém areálu ASVAJ. Každým rokem po zimním období probíhají opravy bazénů, nicméně tento rok si oprava vyžádala vyšší finanční náklady. Lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude město nuceno zainvestovat do kompletní revitalizace…
Předpokládaný rozpočet:

220.000 Kč

Jan Žíla
V období od 5. 4. 2019 do 16. 5. 2019 proběhl na zimním stadionu nátěr ocelové konstrukce. Extrémně vlhké prostředí zimního stadionu se podepisuje na stavu nosné ocelové konstrukce. V rámci bezpečného provozu proběhla na přelomu roku 2018/2019 statická prohlídka, která konstatovala uspokojivý stav konstrukce, nicméně upozornila na nutnost…
Předpokládaný rozpočet:

302.500 Kč

Jan Žíla
Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. Následně v roce 2021 proběhla na této významné dominantě v centru města oprava oken, které byly ve špatném technickém stavu. Budova městského divadla je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč

Jan Žíla
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jan Žíla
Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jan Žíla
Zimní stadion slouží po mnoho let široké veřejnosti a sportovním klubům. V poslední době zimní stadion dostal vylepšení systému chlazení, které přineslo výrazně vyšší bezpečnost jak pro obsluhu a návštěvníky stadionu, tak i pro celé jeho okolí. Aktuálně se zimní stadion může chlubit novou elektro-rolbou a nátěrem konstrukcí. V…
Předpokládaný rozpočet:

1.815.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní objekt na náměstí Svobody, do kterého přes terasy zatéká. Důvodem je zejména již nefunkční izolace. Proto je potřeba tyto terasy opravit včetně hydroizolace a instalace nových krytin.
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř vlastní bytový dům č.p. 1 na Masarykově náměstí, který v roce 2020 prošel opravou komínů. Některé komíny byly již v neodpovídajícím stavebně-technickým stavu a vyžadovaly provedení oprav včetně převložkování. Veškeré opravy byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a v souladu s památkovou péčí, neboť…
Předpokládaný rozpočet:

480.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř v roce 2021 provedlo instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako online verze, nicméně poskytne městu i nájemníkům lepší a přesnější…
Předpokládaný rozpočet:

360.000 Kč

Jan Žíla
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci bytů v objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízel ubytovací služby, dnes využíváno jako zařízení v rámci systému pomoci válečným uprchlíkům (Ukrajina), na jehož…
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jan Žíla
Cílem projektu byla revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV…
Předpokládaný rozpočet: